Thủ tục: Phê duyệt Hồ sơ mời thầu

Thủ tục: Phê duyệt Hồ sơ mời thầu- Trình tự thủ tục:

            + Chủ đầu tư trình HSMT

            + Cơ quan, tổ chức thẩm định trình báo cáo thẩm định HSMT

            + Người có thẩm quyền phê duyệt HSMT

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

            a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Hồ sơ mời thầu; Báo cáo thẩm định HSMT

            b) Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Tối đa 10 ngày kể từ khi nhận được báo cáo thẩm định của cơ quan, tổ chức thẩm định;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

            c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Người quyết định đầu tư (Bộ trưởng; Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; cơ quan thuộc Chính phủ) hoặc người được ủy quyền.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

            + Luật Đấu thầu Số 61/2005/QH11

            + Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008

            + Quyết định số 1118 /2008/QĐ-BKH ngày 03/9  /2008; Quyết định số 731/2008/QĐ-BKH ngày 10/6/2008; Quyết định số 1048/2008/QĐ-BKH ngày 11/8/2008; Quyết định số           1744/2008/QĐ-BKH ngày 29/12/2008

 

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật