Thủ tục phê duyệt kế hoạch đấu thầu

 Thủ tục: Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu (KHĐT)- Trình tự thủ tục:

Bước 1: Đơn vị được giao làm chủ đầu tư gửi tờ trình phê duyệt KHĐT, Sở KH&ĐT trình báo cáo thẩm định

Bước 2: Phê duyệt KHĐT

- Cách thức thực hiện:

Thông qua hệ thống bưu chính;

Trực tiếp tại trụ sở UBND tỉnh

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: văn bản trình duyệt Kế hoạch đấu thầu, bản sao các văn bản pháp lý làm căn cứ lập KHĐT (Quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư; Điều ước quốc tế hoặc văn bản thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn ODA; Thiết kế, dự toán được duyệt (nếu có); Nguồn vốn cho dự án; Các văn bản pháp lý có liên quan(nếu có)); Báo cáo thẩm định KHĐT

b) Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Tối đa 10 ngày kể từ ngày nhận được Báo cáo thẩm định

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp tỉnh

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: phê duyệt                                 

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điệu kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Đấu thầu Số 61/2005/QH11

Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008

Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/2/2009

 

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật