Thủ tục: Thẩm định Hồ sơ mời thầu (HSMT) dịch vụ tư vấn

Thủ tục: Thẩm định Hồ sơ mời thầu (HSMT) dịch vụ tư vấn- Trình tự thủ tục:

            + Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư trình HSMT

            + Đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định tiến hành thẩm định HSMT

            + Đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định trình báo cáo thẩm định HSMT lên Lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- Cách thức thực hiện:

            + Thông qua hệ thống bưu chính;

            + Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

            a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Hồ sơ mời thầu; Căn cứ lập HSMT: Quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư; Kế hoạch đấu thầu được duyệt; Các quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định của pháp luật liên quan; điều ước quốc tế hoặc văn bản thỏa thuận quốc tế (nếu có) đối với các dự án sử dụng vốn ODA; Các chính sách của Nhà nước về thuế, tiền lương, ưu đãi trong đấu thầu quốc tế hoặc các quy định khác liên quan.

            b) Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Tối đa 20 ngày

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

            c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định HSMT

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu HSMT dịch vụ tư vấn tại Quyết định số 1048/2008/Q§-BKH ngày 11/8/2008

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

            + Luật Đấu thầu Số 61/2005/QH11

            + Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008

            + Quyết định số 1048/2008/Q§-BKH ngày 11/8/2008

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật