Thủ tục Thẩm định kế hoạch đấu thầu (hình thức chỉ định thầu)
Lĩnh vực : Linh vực Đầu tư trong nước
Đơn vị thực hiện : Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ sở pháp lý : Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 12-12-2005;

Quyết định 49/2007 ngày 11-4-2007;

Thông tư số 02/2009/TT-BKHT ngày 17-02-2009 hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu;

Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Hướng dẫn thi hành Luật dấu thầu và lựachọn nhà thầu xây dựng theo Luật đấu thầu.
Nội dung : Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận thường trực tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở KH & ĐT.

Bước 2: Cán bộ thẩm định yêu cầu Chủ đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ theo phiếu yêu cầu trả lời  nhận  tại bộ phận thường trực tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở KH & ĐT (trong trường hợp hồ sơ chưa phù hợp).

Bước 3: Sở KH & ĐT xin ý kiến các ngành liên quan (nếu cần).

Bước 4: Nhận kết quả tờ trình phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án tại bộ phận thường trực tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở KH & ĐT.

-Thành phầnsố lượng hồ sơ:

aThành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình xin phê duyệt Kế hoạch chỉ định thầu của Chủ đầu tư.                                                    

- Quyết định hoặc văn bản bố trí vốn.                                                    

- Quyết định đầu tư hoặc văn bản cho phép đầu tư (đối với công tác chuẩn bị đầu tư).                                                  

 - Quyết định phê duyệt TKBVTC-DT (đối với dự án).                                              

 - Thiết kế + Dự toán đã được thẩm định.                                            

 - Kết quả thẩm định thiết kế BVTC - DT của Sở quản lý xây dựng chuyên  ngành.                                                  

bSố lượng hồ sơ:        01 (bộ).

- Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chứccá nhân.

Cơ quan thực hiện Thủ tục hành chínhSở Kế hoạch và Đầu tư.

Kết quả tực hiện Thủ tục hành chínhBáo cáo.

Tên mẫu đơnmẫu tờ khaicó.

Tờ trình thẩm định kế hoạch đấu thầu

Yêu cầu, điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính : không.
Thời gian : - Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc.
Lệ phí : - Lệ phí: Không.
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật