Thủ tục thẩm định kế hoạch đấu thầu (KHĐT)

Thủ tục thẩm định kế hoạch đấu thầu (KHĐT)- Trình tự thủ tục:

            + Bước 1: Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư trình KHĐT;

            + Bước 2: Đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định tiến hành thẩm định KHĐT;

            + Bước 3: Đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định lập báo cáo thẩm định trình Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- Cách thức thực hiện:

            + Thông qua hệ thống bưu chính;

            + Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

            a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: văn bản trình duyệt Kế hoạch đấu thầu, bản sao các văn bản pháp lý làm căn cứ lập KHĐT (Quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư; Điều ước quốc tế hoặc văn bản thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn ODA; Thiết kế, dự toán được duyệt (nếu có); Nguồn vốn cho dự án; Các văn bản pháp lý có liên quan (nếu có))

            b) Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Tối đa 20 ngày

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

            c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định KHĐT

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu kế hoạch đấu thầu tại Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/2/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

            + Luật Đấu thầu Số 61/2005/QH11

            + Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008

            + Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/2/2009

 

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật