Thủ tục và trình tự về chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hoá của dự án đầu tư

Thủ tục và trình tự về chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hoá của dự án đầu tư ●  Hồ sơ gồm (phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu có giá trị từ 01 tỷ đồng trở lên):

-   Tờ trình phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh của chủ đầu tư (nội dung trình duyệt gồm: cơ sở pháp lý; nội dung gói thầu; quá trình tổ chức đấu thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu; đề nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu).

    -   Tài liệu kèm theo văn bản trình duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gồm:

+    Văn bản bố trí vốn đầu tư của cấp có thẩm quyền hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép đấu thầu (nếu chưa bố trí vốn thực hiện dự án).

+    Quyết định đầu tư của dự án.

+    Kế hoạch đấu thầu được phê duyệt.

+    Báo cáo đánh giá các Báo giá của tổ chuyên gia hoặc tư vấn đấu thầu.

+    Văn bản phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng của chủ đầu tư.

+    Quyết định thành lập tổ chuyên gia hoặc hợp đồng thuê tư vấn đấu thầu.

+    Biên bản mở thầu.

+    Hồ sơ yêu cầu chào hàng và các tài liệu làm rõ, sửa đổi, bổ sung (nếu có).

+    Các báo giá của nhà thầu và các tài liệu làm rõ, sửa đổi, bổ sung liên quan (nếu có).

+    Các tài liệu khác có liên quan (hợp đồng quảng cáo, thông báo mời thầu, phiếu mua hồ sơ,…).

+    Ý kiến về kết quả lựa chọn nhà thầu của tổ chức tài trợ nước ngoài (nếu có).

●  Trình tự thực hiện: Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

●  Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

●  Lệ phí thẩm định: Bằng 0,05% giá trị gói thầu, nhưng tối thiểu là 500.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng (theo Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 12/02/2007 của UBND tỉnh).

Lưu ý:  Các tài liệu trên (trừ các báo giá của nhà thầu) được bên mời thầu đóng thành tập chắc chắn để tiện xem xét trong quá trình thẩm định và lưu trữ hồ sơ.

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật