Thuật ngữ “Mua sắm tài sản” được hiểu thế nào tại K3 Điều 1 của Luật đấu thầu?

Trong khoản 3 - Điều 1 Luật đấu thầu quy định về phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu có ghi: “Dự án sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm Tài sản nhằm phục vụ việc cải tạo, sửa chữa lớn các thiết bị, dây chuyền sản xuất, công trình…đã đầu tư của Doanh nghiệp Nhà nước”.

            Vậy thuật ngữ “Mua sắm tài sản” ở đây được hiểu như thế nào khi thực hiện:   - Gói thầu Tư vấn thiết kế, lập phương án sửa chữa lớn

            - Gói thầu Xây lắp về sửa chữa lớn

Có được coi là mua sắm Tài sản không? Hai gói thầu trên có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Trả lời:

            Tình huống trên liên quan tớ

 i phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu. Theo đó ngoài những Dự án sử dụng vốn Nhà nước cho đầu tư phát triển, duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan Nhà nước…thì Dự án mua sắm Tài sản nhằm phục vụ việc cải tạo, sửa chữa lớn của Doanh nghiệp Nhà nước cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu tức là phải thực hiện theo các quy định của Luật đấu thầu.

 

            Khái niệm “Mua sắm” tức là bỏ tiền ra để có được, đạt được một mục tiêu, kế hoạch, ý đồ nào đó, nó cũng tương tự như việc đi mua sắm trong gia đình khi có nhu cầu.

            Khái niệm “Tài sản” cần theo định nghĩa trong Luật dân sự (được Quốc hội thông qua ngày 14/06/2005) theo đó, tại Đ163 quy định “Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá các quyền tài sản”. Như vậy khái niệm Tài sản là rộng, không chỉ là hiện vật có giá trị hoặc tiền.

            Trở lại với tình huống về hai gói thầu “Tư vấn thiết kế, lập phương án sửa chữa lớn” và gói thầu “Xây lắp về sửa chữa lớn” có thể hiểu rằng:

- Khi lựa chọn Nhà thầu để thực hiện công việc này thì phải thực hiện theo Luật đấu thầu vì đây là những công việc của Dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật.

- Sau khi lựa chọn được Nhà thầu cho từng gói thầu theo đúng Luật đấu thầu (bao gồm NĐ hướng dẫn thi hành, các mẫu HSMT) thì sẽ có Hợp đồng được ký giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu để triển khai thực hiện. Tiếp đó khi Nhà thầu hoàn thành trách nhiệm theo Hợp đồng thì Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán tiền cho Nhà thầu (đó là hoạt động mua sắm, chi tiêu) và Chủ đầu tư có được các sản phẩm đó là “Tập tài liệu về thiết kế, phương án tiến hành sửa chữa lớn” và kết quả công việc sau sửa chữa lớn”, đó là những Tài sản của Chủ đầu tư./.

Ngày 12/3/2010

TS. Nguyễn Việt Hùng


  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật