Thương thảo hợp đồng trong đấu thầu

1. Trên cơ sở quyết định của chủ đầu tư, bên mời thầu mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất đến thương thảo hợp đồng.

 


2. Nội dung thương thảo hợp đồng


a) Nhiệm vụ và phạm vi công việc chi tiết của nhà thầu tư vấn cần thực hiện;


b) Chuyển giao công nghệ và đào tạo;


c) Kế hoạch công tác và bố trí nhân sự;


d) Tiến độ;


đ) Giải quyết thay đổi nhân sự (nếu có);


e) Bố trí điều kiện làm việc;


g) Chi phí dịch vụ tư vấn;


h) Các nội dung khác (nếu cần thiết).


Trường hợp thương thảo hợp đồng không thành, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư để xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo.

 

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật