Tổ chuyên gia đấu thầu- Điều kiện tham gia Tổ chuyên gia đấu thầu

Việc thành lập TCGĐT thuộc thẩm quyền quyết định của chủ đầu tư (Điều 61 Luật Đấu thầu). Tuy nhiên điều kiện đối với từng cá nhân là thành viên TCGĐT được quy định tại Điều 9 Luật Đấu thầu. Theo đó, thành viên TCGĐT phải có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu, am hiểu các nội dung cụ thể của gói thầu, có tối thiểu 3 năm công tác trong lĩnh vực liên quan tới gói thầu và phải có chứng chỉ đấu thầu (theo quy định tại Thông tư 10/2010/TT-BKH, ngày 15/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Như vậy nếu nhân viên Phòng Thanh tra bảo vệ có đủ các điều kiện quy định tại Điều 9 Luật Đấu thầu thì hoàn toàn đủ tư cách để chủ đầu tư cử vào TCGĐT. Khi đó TCGĐT cần thực hiện theo quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 63 Luật Đấu thầu. Trong Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) (là nhiệm vụ của TCGĐT) ban hành kèm theo Thông tư của Bộ KH&ĐT (Thông tư 09/2010/TT-BKH, Thông tư 15/2010/TT-BKH) thì từng thành viên TCGĐT phải ký xác nhận vào Báo cáo đánh giá HSDT để trình chủ đầu tư và để phục vụ việc thẩm định tiếp theo.

Trường hợp, nhân viên Phòng Thanh tra bảo vệ, không đủ điều kiện là một thành viên TCGĐT chẳng hạn không có chuyên môn liên quan tới gói thầu thì không thể tham gia Tổ này để đánh giá HSDT bởi lẽ sẽ không có trình độ chuyên môn, không đủ năng lực đánh giá các HSDT, có thể làm sai lệch kết quả, tạo ra sự không công bằng. Nếu chỉ với chức năng giám sát các hoạt động của TCGĐT thì chủ đầu tư nên giao nhiệm vụ riêng cho nhân viên Phòng Thanh tra bảo vệ mà không đưa vào TCGĐT để đảm bảo các thành viên của Tổ có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 9 của Luật Đấu thầu.
  • TAG :

Tin liên quan

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật