Trách nhiệm của tổ chức thẩm định.

  • 16 tháng 7, 2014
  • 115 lượt xem
  • 0 bình luận
Hỏi:  Đề nghị Luật sư cho biết trách nhiệm của Tổ chức thẩm định trong đấu thầu?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được nêu rõ trong điều Điều 78 Luật đấu thầu 2013. Cụ thể như sau:

1. Hoạt động độc lập, tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan khi tiến hành thẩm định.


2. Yêu cầu chủ đầu tư, bên mời thầu cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan.


3. Bảo mật các tài liệu trong quá trình thẩm định.


4. Trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình thẩm định.


5. Bảo lưu ý kiến và chịu trách nhiệm về báo cáo thẩm định.


6. Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra.


7. Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện các quy định tại Điều này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung, cơ quan tranh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.


8. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của Luật này.

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật