Trách nhiệm của Tổ chuyên gia trong đấu thầu.

  • 16 tháng 7, 2014
  • 144 lượt xem
  • 0 bình luận
Hỏi:

Ðề nghị quý Luật sư cho biết trách nhiệm của Tổ chuyên gia trong đấu thầu?

Trả lời:

Vấn đề bạn hỏi đã được nêu rõ trong Điều 76 Luật đấu thầu năm 2013. Cụ thể như sau:

1. Trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.


2. Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất theo đúng yêu cầu.


3. Báo cáo bên mời thầu về kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và danh sách xếp hạng nhà thầu, nhà đầu tư.


4. Bảo mật các tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.


5. Bảo lưu ý kiến của mình.


6. Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra.


7. Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện các quy định tại Điều này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.


8. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của Luật này.

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật