Trường THCS dân tộc nội trú Đam Rông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Gói thầu mua sắm trang thiết bị văn phòng

Trường THCS dân tộc nội trú Đam Rông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Gói thầu mua sắm trang thiết bị văn phòng. Thời gian phát hành HSYC chào hàng : Từ 8 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 12 năm 2010 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 12 năm 2010 (trong giờ hành chính).

 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG


Tên Bên mời thầu    : Trường THCS dân tộc nội trú Đam Rông
Tên gói thầu    : Gói thầu mua sắm trang thiết bị văn phòng
Tên dự án    : Trường THCS dân tộc nội trú Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
Nguồn vốn    : Theo đề án 30A
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian phát hành HSYC chào hàng : Từ 8 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 12 năm 2010 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 12 năm 2010 (trong giờ hành chính).
Địa chỉ phát hành : Trường THCS dân tộc nội trú Đam Rông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.
Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá) : Chậm nhất là trước 9 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 12 năm 2010 tại Trường THCS dân tộc nội trú Đam Rông.

                                                                                               Đà Lạt, ngày 02 tháng 12 năm 2010
                                                                             TRƯỜNG THCS DÂN TỘC NỘI TRÚ ĐAM RÔNG
                                                                                                              Hiệu trưởng


                                                                                                               Đinh Trọng Bảy

  • TAG :