Về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025

  • 28 tháng 7, 2010
  • 33 lượt xem
  • 0 bình luận

Về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNHỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH______Số:  06 /2007/NQ-HĐND           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc

____________________________TP. Hồ Chí Minh,
ngày 05 tháng 7  năm 2007 NGHỊ QUYẾTVề điều chỉnh quy hoạch
chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025_________HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINHKHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 11 Căn cứ Luật Tổ chức Hội
đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 thá
ng
11 năm 2003;Xét Tờ trình số 3836/TTr-UBND
ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về nội dung điều chỉnh
quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025; báo cáo thẩm tra
số 275/BCTT-KTNS ngày 28 tháng
6 năm 2007
của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý
kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,


 QUYẾT NGHỊ:Điều 1.
Thông qua nội dung Tờ trình số 3836/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban
nhân dân thành phố về nội dung điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ
Chí Minh đến năm 2025 để Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo trình Thủ tướng Chính
phủ xem xét phê duyệt nội dung đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành
phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 để quản lý phát triển thành phố theo quy hoạch.Điều 2.
Giao Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo các cơ quan chức năng theo quy định của
pháp luật và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.Nghị quyết này được Hội đồng
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05 tháng 7
năm 2007./. 
 Nơi nhận:- Ủy ban Thường vụ Quốc
hội;- Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Chủ tịch
Nước;- Văn phòng Chính phủ;- Bộ Tài chính; Bộ Xây
dựng;- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;- Cục Kiểm tra văn
bản-Bộ Tư pháp;- Thường trực Thành ủy;- Thường trực Hội đồng
nhân dân TP;- Ủy ban nhân dân thành
phố;- Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam TP;- VP Đoàn Đại biểu Quốc
hội thành phố;- Đại biểu Hội đồng nhân
dân thành phố;- Văn phòng Thành ủy;- Thủ trưởng các
Sở-Ban-Ngành thành phố;- Thường trực HĐND các
Quận-Huyện;- Thường trực UBND các
Quận-Huyện;- VP HĐND và UBND. TP;
TT Công báo;- Lưu hồ sơ kỳ họp;- Lưu:VT,
(HCUB-THHĐ, Ban KTNS)   H.  CHỦ TỊCH  (Đã ký)


   Phạm Phương Thảo


Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmNQ6HĐ.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật