Về mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ởvà quyền sử dụng đất ở, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

  • 03 tháng 8, 2010
  • 63 lượt xem
  • 0 bình luận

Về mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ởvà quyền sử dụng đất ở, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

ỦY BAN NHÂN DÂN


 


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


______________


 


 


Số: 106 /2007/QĐ-UBND


 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________


TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2007


  


QUYẾT ĐỊNH


Về mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở


và quyền sử dụng đất ở, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở


theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của


Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.


________________


 


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;


Căn cứ Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân thành phố về mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;


Xét đề nghị của Liên Sở Xây dựng - Sở Tài chính tại Công văn số 883/LSXD-TC ngày 06 tháng 02 năm 2007,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Nay ban hành và áp dụng mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:


1. Lệ phí cấp giấy chứng nhận lần đầu:


- Nhà ở của cá nhân: 100.000 đồng/giấy;


- Nhà ở của tổ chức: thu lệ phí theo diện tích sàn xây dựng:


+ Diện tích dưới 500 m2 : 200.000 đồng/giấy;


+ Diện tích từ 500 m2 đến dưới 1.000 m2 : 350.000 đồng/giấy;


+ Diện tích từ 1.000 m2 trở lên : 500.000 đồng/giấy.


2. Lệ phí cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận, xác nhận sự thay đổi giấy chứng nhận: 50.000 đồng/giấy không phân biệt nhà ở của cá nhân hay tổ chức.


3. Tỷ lệ để lại: toàn bộ mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận lần đầu và cấp lại, cấp đổi, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận cho cá nhân, tổ chức được giữ lại cho cơ quan cấp giấy chứng nhận để trang trải các chi phí cần thiết phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận.


4. Các cơ quan cấp giấy chứng nhận được quyền chủ động cân đối giữa số dư từ nguồn thu lệ phí cấp đổi, cấp lại, xác nhận sự thay đổi giấy chứng nhận để bù vào phần thiếu hụt trong chi phí cấp giấy chứng nhận lần đầu.


5. Thời gian thực hiện: từ ngày 01 tháng 8 năm 2007.


Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế thành phố, Kho bạc Nhà nước thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Điều 1, Quyết định này.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.


Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


 


Nơi nhận:


- Như Điều 4;


- Văn phòng Chính phủ;


- Bộ Xây dựng; Bộ Tài chính;


- Bộ Tài nguyên và Môi trường;


- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;


- Thường trực Thành ủy;


- Thường trực HĐND. TP;


- TTUB: CT, các PCT;


- Văn phòng Thành ủy;


- Các sở - ngành thành phố;


- VPHĐ-UB: Các PVP;


- Các Phòng Chuyên viên;


- Lưu:VT, (ĐT-Thh) H.


 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


KT. CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH


(Đã ký)


 


 


Nguyễn Hữu Tín


 


  
Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD106UB.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :