Về mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ởvà quyền sử dụng đất ở, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

  • 28 tháng 7, 2010
  • 33 lượt xem
  • 0 bình luận
Về mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ởvà quyền sử dụng đất ở, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNHỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH___________Số:  12 /2007/NQ-HĐND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________TP. Hồ Chí
Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2007 


NGHỊ
QUYẾT


Về
mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ởvà quyền sử dụng đất ở, cấp
giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ởtheo Nghị định số
90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 củaChính phủ về qui định chi tiết
và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.________ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINHKHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 11 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân
dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;Xét Tờ trình số 2746/TTr-UBND
ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về mức thu lệ phí cấp
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, cấp giấy chứng nhận
quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của
Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; báo cáo thẩm
tra số 275/BCTT-KTNS ngày 28 tháng 6 năm 2007  của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý
kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, QUYẾT NGHỊ: Điều 1.
Thông qua nội dung Tờ trình số
2746/TTr-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2007 của
Ủy ban nhân dân thành phố
về mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở
hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo
Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về qui định
chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.1. Lệ phí cấp giấy chứng nhận lần
đầu:- Nhà ở của cá nhân: 100.000
đồng/giấy- Nhà ở của tổ chức: thu lệ phí
theo diện tích sàn xây dựng:   + Diện tích dưới
 500 m2
                       : 200.000 đồng/giấy;   + Diện tích từ 500 m2
đến dưới 1000 m2 : 350.000 đồng/giấy;   + Diện tích từ 1000 m2
tr
ở lên               
: 500.000 đồng/giấy.2. Lệ phí cấp đổi, cấp lại giấy
chứng nhận, xác nhận sự thay đổi giấy chứng nhận: 50.000 đồng/giấy không phân
biệt nhà ở của cá nhân hay tổ chức.3. Tỷ lệ để lại: toàn bộ mức thu
lệ phí cấp giấy chứng nhận lần đầu và cấp lại, cấp đổi, xác nhận thay đổi giấy
chứng nhận cho cá nhân, tổ chức được giữ lại cho cơ quan cấp giấy chứng nhận để
trang trải các chi phí cần thiết phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận.4. Các cơ quan cấp giấy chứng
nhận được quyền chủ động cân đối giữa số dư từ nguồn thu lệ phí cấp đổi, cấp
lại, xác nhận sự thay đổi giấy chứng nhận để bù vào phần thiếu hụt trong chi phí
cấp giấy chứng nhận lần đầu.5. Thời gian thực hiện: từ ngày
01 tháng 8 năm 2007.
Điều 2.

Giao Ủy
ban nhân dân thành phố có kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết này.Nghị quyết này đã được Hội đồng
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ, họp thứ 11 thông qua
ngày 05 tháng 7 năm 2007./. 

Nơi nhận:- Ủy ban Thường vụ Quốc
hội;- Ủy ban Kinh tế - Ngân
sách của Quốc hội;- Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Chủ tịch Nước;- Văn phòng Chính phủ;- Ban Công tác lập pháp của
UBTVQH;- Bộ Tài chính;- Bộ Nội vụ;- Bộ Xây dựng;- Bộ Tài nguyên và Môi
trường;- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ
Tư pháp;- Thường trực Thành ủy;- Thường trực Hội đồng nhân
dân thành phố;- Ủy ban nhân dân thành
phố;- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam thành phố;- VP Đoàn Đại biểu Quốc hội
thành phố;- Đại biểu Hội đồng nhân
dân thành phố;- Văn phòng Thành ủy;- Các Sở-Ban-Ngành thành
phố;- Thường trực HĐND các
Quận-Huyện;- Thường trực UBND các
Quận-Huyện;- Văn phòng HĐND và UBND.
TP;- Công báo;- Lưu hồ sơ kỳ họp;- Lưu:VT, (HC, THHĐ, Ban
KT-NS)  H.CHỦ TỊCH


(Đã ký)Phạm Phương
Thảo

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmNQ12HĐ.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật