Về miễn thuế đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, Bãi đỗ xe của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng

  • 28 tháng 7, 2010
  • 62 lượt xem
  • 0 bình luận
Về miễn thuế đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, Bãi đỗ xe của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


THỦ TƯỚNG

CHÍNH PHỦ
_______Số:
62/2009/QĐ-TTg 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________________________
Hà Nội, ngày  
20 
tháng  4  năm 2009
 QUYẾT ĐỊNH
Về miễn thuế đất để xây
dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa,
Bãi đỗ xe của doanh nghiệp
kinh doanh vận tải hành khách công cộng
_____
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ
ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26
tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số
16/2008/NQ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2008 của Chính phủ về từng bước khắc ùn
tắc giao thông tại thành phố Hà Nội và
thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Nghị định số
142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất,
thuê mặt nước;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ
Tài chính, 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1.
Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh

nghiệp, Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Hợp tác xã được Nhà nước cho thuê
đất để kinh doanh vận tải hành khách công cộng tại các quận, thành phố, thị
xã thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được miễn tiền thuê đất
cho toàn bộ thời gian thuê đất đối với diện tích để xây dựng trạm bảo dưỡng,
sửa chữa, bãi đỗ xe (bao gồm cả khu bán vé, khu quản lý điều hành,

khu phục vụ công cộng) phục vụ cho hoạt động vận tải hành khách công cộng.
Đối với diện tích đất không sử
dụng vào mục đích nêu trên (nếu có) phải nộp tiền thuê theo quy định hiện
hành.
Điều 2.
Trình tự, thủ tục và thẩm quyền quyết định miễn tiền thuê đất thực hiện theo
quy định hiện hành của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính về thu tiền
thuê đất.

Điều 3.
Doanh nghiệp được Nhà nước cho thuê đất và được miễn tiền thuê đất quy định
tại Điều 1 Quyết định này không được phép chuyển nhượng, góp vốn, thế chấp,
bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất được miễn tiền
thuê đất; chỉ được phép chuyển nhượng, góp vốn, thế chấp, bảo lãnh bằng tài
sản thuộc sở hữu của mình đã đầu tư trên đất theo quy định của pháp luật về
đất đai.
Trường hợp doanh nghiệp không
còn nhu cầu sử dụng đất hoặc sử dụng đất không đúng mục đích để xây dựng
trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe (bao gồm cả khu bán vé, khu quản 1ý điều
hành, khu phục vụ công cộng) thì Nhà nước thực hiện thu hồi đất và xử lý tài
sản đã đầu tư trên đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
Điều 4.
Điều khoản thi hành.
Quyết định
này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2009.
Điều 5.
Tổ chức thực hiện
Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ trưởng
các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định./.
 

 
Nơi
nhận:- Ban
Bí thư Trung ương Đảng;- Thủ
tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;- Văn phòng
BCĐTW về phòng, chống tham
nhũng;- HĐND, UBND các
tỉnh,  thành phố trực
thuộc Trung ương;- Văn phòng
Trung ương và các Ban của Đảng;- Văn phòng Chủ
tịch nước;- Hội đồng Dân
tộc và các Ủy ban của Quốc
hội;- Văn phòng Quốc
hội;- Toà án nhân
dân tối
cao;- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;- Kiểm toán Nhà
nước;- UB Giám sát
tài chính Quốc gia;- Ngân hàng
Chính sách Xã hội;- Ngân hàng Phát
triển Việt Nam;- UBTW Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam;- Cơ quan Trung
ương của các đoàn thể;- VPCP: BTCN,
các PCN, Cổng TTĐT,   các Vụ, Cục,
đơn vị trực thuộc, Công báo;- Lưu: Văn thư,
KTN (5b). THTHỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng
Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD62TTG.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :