Về tăng cường quản lý đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước 6 tháng cuối năm 2007

  • 28 tháng 7, 2010
  • 86 lượt xem
  • 0 bình luận

Về tăng cường quản lý đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước 6 tháng cuối năm 2007

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


5THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ___________Số: 836/CT-TTgCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh
phúc
________________________________________________Hà Nội, ngày 02 tháng
7 năm 2007 CHỈ THỊVề tăng cường quản lý đầu tư
bằng nguồn vốn nhà nước 6 tháng cuối năm 2007______________ Trong 06 tháng đầu năm 2007, nhìn
chung các ngành, địa phương, đơn vị đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai kế
hoạch đầu tư, xây dựng; qua đó đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong thực
hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2007 theo các Nghị quyết của Quốc hội và
Chính phủ. Tuy nhiên, những kết quả đã đạt được chưa đáp ứng yêu cầu phát triển
của nền kinh tế; tiến độ giải ngân vốn đầu tư, đặc biệt là các nguồn vốn ODA,
tín dụng nhà nước và trái phiếu Chính phủ còn rất chậm; những yếu kém trong quản
lý đầu tư, xây dựng chậm được khắc phục đã ảnh hưởng không tốt đến việc thực
hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 và các năm sau.Để khắc phục kịp thời tình trạng
này, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước, Thủ
tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng
quản trị và Tổng Giám đốc Tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty nhà nước cần
khẩn trương và nghiêm túc trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra
trong Nghị quyết số 03/2007/NQ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ; trong
đó cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp sau:1. Bộ Kế hoạch và Đầu tưa) Trong tháng 7 năm 2007:Trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung
Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi
hành Luật Đấu thầu để bảo đảm đồng bộ với các quy định của pháp luật về đầu tư,
xây dựng, phù hợp với điều kiện thực tế trong nước và yêu cầu hội nhập kinh tế
quốc tế.Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng
và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ phương án áp dụng quy định về
đấu thầu đối với các dự án ODA, bảo đảm đồng bộ với quy định của pháp luật về
đấu thầu của nước ta và yêu cầu của các nhà tài trợ.Ban hành các văn bản hướng dẫn
thực hiện: Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ
về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức; Quyết định số
52/2007/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ báo
cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước.Chủ trì, phối hợp với các cơ quan
liên quan và các nhà tài trợ trình Thủ tướng Chính phủ việc thống nhất giữa
Chính phủ Việt Nam với các nhà tài trợ về nội dung quy định đối với báo cáo
nghiên cứu khả thi, trình tự thẩm định và phê duyệt dự án ODA.b) Trong quý III năm 2007:

Trình Chính phủ sửa đổi Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của
Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -
xã hội cho phù hợp với yêu cầu đầu tư của các ngành, lĩnh vực kinh doanh, nhất
là lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài
chính và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ trách
nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc bố trí kế hoạch, xây dựng và
triển khai thực hiện dự án đầu tư để bảo đảm đầu tư tập trung, hiệu quả, tránh
thất thoát, lãng phí, tham nhũng trong đầu tư với các chế tài xử lý cụ thể đối
với các hành vi vi phạm.Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Xây
dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và các cơ quan, địa phương liên quan
ban hành các văn bản quy định về lập, thẩm định và phê duyệt dự án giải phóng
mặt bằng, tái định cư (dự án độc lập hoặc dự án thành phần) được giao cho địa
phương quản lý, thực hiện.Cùng Tổ Công tác ODA của Chính
phủ phối hợp với các cơ quan liên quan và các nhà tài trợ xây dựng kế hoạch hành
động để thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự
án ODA.c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài
chính và các cơ quan liên quan rà soát, phát hiện và xử lý những vướng mắc trong
việc triển khai thực hiện các dự án sử dụng các nguồn vốn ngân sách nhà nước,
ODA, trái phiếu Chính phủ, tín dụng đầu tư của Nhà nước; trong đó, xác định rõ
trách nhiệm của từng Bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, nhà
thầu trong việc thực hiện dự án chậm tiến độ so với quy định; trường hợp vượt
thẩm quyền xử lý, đề xuất và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.d) Phối hợp với Bộ Nội vụ và các
cơ quan liên quan trình Chính phủ phân cấp quản lý nhà nước về đầu tư theo đúng
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 1037/VPCP-CCHC ngày 28 tháng
02 năm 2006, số 1037/VPCP-CCHC ngày 28 tháng 02 năm 2007 và số 6740/VPCP-KTTH
ngày 15 tháng 11 năm 2006.2. Bộ Tài chínha) Trong tháng 7 năm 2007:

Hướng dẫn quản lý tài chính về thực hiện bồi thường, hỗ trợ, di dân tái định cư
theo quy định để giải phóng mặt bằng các dự án độc lập do chính quyền địa phương
làm chủ đầu tư.Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch
và Đầu tư và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ chế
tạm ứng vốn cho các dự án nhóm A trong thời gian chờ cơ quan có thẩm quyền phê
duyệt tổng dự toán hoặc điều chỉnh tổng dự toán theo quy định.Rà soát, hoàn chỉnh quy trình
thanh toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ODA theo hướng: phân định rõ vai trò,
trách nhiệm của các cơ quan kiểm soát chi và các chủ thể khác tham gia quá trình
đầu tư và xây dựng; xây dựng quy trình thanh toán phù hợp với đặc thù của các dự
án ODA không thuộc loại dự án đầu tư xây dựng cơ bản (các dự án thuộc lĩnh vực
hành chính sự nghiệp, đầu tư đổi mới công nghệ, công nghệ cao); giảm thiểu sự
chồng chéo trong kiểm tra, xét duyệt giữa khâu kiểm soát chi với các khâu xét
duyệt khác; quy định các tiêu chuẩn tác nghiệp phục vụ cho công tác kiểm tra,
kiểm soát; tăng cường vai trò kiểm soát trong và sau quá trình đầu tư, xây dựng.b) Chủ trì, phối hợp với các cơ
quan liên quan sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn về: quản lý, thanh toán
vốn đầu tư, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và nguồn vốn ngân sách nhà nước;
quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước để bảo đảm việc
thanh toán, quyết toán và giải ngân dự án đầu tư thuận lợi, đúng pháp luật.c) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện
cấp, chuyển vốn trực tiếp cho địa phương được ủy quyền quản lý, thực hiện các dự
án đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.d) Trong quý III năm 2007:Báo cáo Thủ tướng Chính phủ số dự
toán của các Bộ, cơ quan trung ương sau ngày 30 tháng 6 năm 2007 chưa phân bổ
hoặc phân bổ không đúng quy định, đồng thời đề xuất cắt giảm, bổ sung dự phòng
ngân sách trung ương năm 2007 phục vụ việc xử lý các nhiệm vụ đột xuất phát sinh
trong năm.Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch
và Đầu tư và Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập kế hoạch, phân bổ vốn đầu tư và các
thủ tục liên quan đến việc sử dụng vốn sự nghiệp kinh tế cho công tác quy hoạch
ở Trung uơng và địa phương theo quy định.đ) Chủ trì, phối hợp với Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan rà soát lại kế hoạch cổ phần hóa
doanh nghiệp nhà nước năm 2007, nhất là đối với các Ngân hàng Thương mại quốc
doanh, Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty nhà nước có trị giá cổ phần hóa lớn để
bảo đảm thực hiện hiệu quả, có tác động tích cực đến thị trường vốn và các cân
đối vĩ mô.e) Trình Thủ tướng Chính phủ ban
hành Chỉ thị về tăng cường quản lý tài sản của các Ban quản lý dự án sử dụng vốn
nhà nước (bao gồm cả vốn ODA).3. Bộ Xây dựnga) Trong tháng 7 năm 2007:Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình
hình triển khai thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005
của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số
112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị
định số 16/2005/NĐ-CP, đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung để bảo đảm
hài hòa, đồng bộ và phù hợp với quy định của các Luật: Xây dựng, Đấu thầu, Đầu
tư và Doanh nghiệp.Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch
và Đầu tư rà soát lại các quy định về: chọn tư vấn (thiết kế, giám sát, quản lý
dự án); lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư (bao gồm cả thiết kế cơ sở) của
các dự án đầu tư xây dựng công trình; lựa chọn nhà thầu trong xây dựng (xây lắp,
cung cấp trang thiết bị công trình).Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu
tư và các cơ quan liên quan: trình Thủ tướng Chính phủ quy định về nội dung, yêu
cầu, trình tự phê duyệt báo cáo khả thi (dự án đầu tư) của các dự án ODA; tiến
hành kiểm tra tình hình thực hiện các dự án xi măng đã được Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt, việc cấp giấy phép khai thác mỏ đá vôi và sét cho các dự án xi măng.Ban hành văn bản hướng dẫn thực
hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản
lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.b) Trong quý III năm 2007:

Sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung
các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng; trong đó, chú trọng các
quy định về kiểm tra chất lượng, giám sát thi công, thủ tục, hồ sơ nghiệm thu và
hoàn công.4. Ngân hàng Nhà nước Việt NamTrong tháng 7 năm 2007, rà soát
điều chỉnh, bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ điều chỉnh, bổ sung
những nội dung cần thiết để bảo đảm điều hành chính sách tiền tệ, chủ động, linh
hoạt không tạo ra những yếu tố làm tăng lạm phát hoặc tăng giá bảo đảm nguồn vốn
cho nhu cầu đầu tư phát triển.5. Bộ Tài nguyên và Môi trườnga) Trong quý III năm 2007, trình Chính phủ sửa đổi,
bổ sung các quy định về khảo sát, đánh giá trữ lượng, chất lượng và cấp phép
thăm dò, khai thác khoáng sản phục vụ cho sản xuất vật liệu xây dựng, nhất là
sản xuất xi măng.b) Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số
84/2007.NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc bổ sung
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất,
trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư theo quy định khi Nhà
nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.6. Các Bộ, ngành và địa phươnga) Có trách nhiệm phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và
Đầu tư, Xây dựng, Tài chính rà soát quy định của các Nghị định và văn bản hướng
dẫn thi hành Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, đề xuất những nội dung
cần sửa đổi, bổ sung theo hướng hài hòa, đồng bộ, thủ tục hành chính đơn giản,
phù hợp với điều kiện thực tế trong nước và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.b) Trong tháng 7 năm 2007:Hoàn thành phân bổ số vốn của kế hoạch năm 2007 cho
các dự án đã đủ thủ tục đầu tư, trong đó tập trung bố trí vốn cho các dự án nhóm
B, C đã triển khai nhưng chưa hoàn thành đúng thời hạn quy định " (dự án nhóm B
thực hiện quá 4 năm và dự án nhóm C thực hiện quá 2 năm).Không bố trí vốn trong năm 2007 cho các dự án chưa
có quyết định đầu tư hoặc có quyết định đầu tư sau ngày 31 tháng 10 năm 2006.Những Bộ, ngành, địa phương nào đã cắt giảm chi đầu
tư so với chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao để bố trí cho các nhiệm vụ, mục
tiêu khác nhau thì phải điều chỉnh, cân đối bố trí đủ vốn theo đúng chỉ tiêu
được Thủ tướng Chính phủ giao.c) Chủ động, tập trung chỉ đạo, điều hành, phối hợp
chặt chẽ với các chủ đầu tư kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh
tiến độ thực hiện chuẩn bị đầu tư, thi công đối với các dự án lớn, quan trọng.Điều chuyển ngay số vốn đã phân bổ trong kế hoạch
của các dự án không có khả năng thực hiện trong năm 2007 cho các dự án có nhu
cầu cấp thiết; trong đo, ưu tiên điều chuyển cho các dự án ODA và các dự án
chuyển tiếp phải hoàn thành trong năm 2007 nhưng còn thiếu vốn.d) Sắp xếp, tổ chức lại các Ban quản lý dự án; đồng
thời, phân cấp quản lý dự án để bảo đảm việc triển khai thực hiện các dự án đầu
tư không bị gián đoạn, chậm tiến độ quy định.đ) Đối với các dự án phải điều chỉnh tổng mức đầu
tư, chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án và trình duyệt theo quy định.e) Chính quyền địa phương các cấp:Phối hợp với các chủ đầu tư kịp thời tháo gỡ những
vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc thực hiện các dự án ODA, nhất là những
vướng mắc về vốn đối ứng trong nước và giải phóng mặt bằng.Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng, tổ
chức tái định cư đối với các dự án nhóm A, các dự án hạ tầng nhóm B và C theo
thời gian quy định.g) Các chủ đầu tư có trách nhiệm chuyển vốn thực
hiện giải phóng mặt bằng cho địa phương theo tiến độ; thỏa thuận với chính quyền
địa phương các cấp về giải phóng mặt bằng đối với các dự án kinh tế nhóm B và C.h) Ban hành văn bản hướng dẫn tính toán chi phí,
định mức đầu tư của các ngành, lĩnh vực được phân công quản lý.i) Trong quý III năm 2007, tổ chức nghiệm thu khối
lượng xây dựng cơ bản hoàn thành thuộc kế hoạch năm 2006 còn lại của các dự án
sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, hoàn tất các thủ tục theo quy định để
thanh toán dứt điểm kế hoạch còn lại từ năm trước.k) Các Bộ: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Quốc phòng và các địa phương: chỉ đạo, phối hợp với chủ đầu tư
và nhà thầu khẩn trương giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực
hiện dự án để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình; tập trung chỉ đạo, thực
hiện các dự án lớn, quan trọng, có ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế -
xã hội giai đoạn 2006 - 2020; rà soát lại danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn
trái phiếu Chính phủ để phân cấp, điều chuyển, bàn giao cho địa phương làm chủ
đầu tư.l) Các Bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư đã vay
vốn tín dụng của Nhà nước có trách nhiệm cân đối các nguồn vốn để trả nợ gốc và
lãi vay theo đúng quy định.m) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh
giá đầu tư ngay từ khâu quy hoạch, lập dự án, thẩm định, bố trí vốn đầu tư;
triển khai có hiệu quả công tác giám sát cộng đồng đối với hoạt động đầu tư bằng
nguồn vốn nhà nước.7. Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các Ngân hàng
Thương mại nhà nướca) Rà soát lại các dự án đang thực hiện cho vay,
kiến nghị đình hoãn và ngừng cho vay đối với các dự án đầu tư không hiệu quả,
chưa được xác định rõ nguồn vốn bảo đảm thực hiện dự án.b) Bảo đảm vốn đầu tư cho các dự án quan trọng, các
dự án nhóm A đang vay vốn Ngân hàng Phát triển Việt Nam, nhất là các dự án phát
triển nguồn điện.c) Tạm ứng vốn vay tín dụng đầu tư của Nhà nước cho
các gói thầu xây lắp, không phân biệt các trường hợp đấu thầu, chỉ định thầu hay
tự thực hiện dự án.d) Thực hiện tạm thanh toán đến 85% giá trị khối
lượng công việc của các dự án thủy điện do các doanh nghiệp không thuộc Tập đoàn
Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư trong trường hợp tổng dự toán chưa được phê
duyệt và chủ đầu tư có văn bản đề nghị.đ) Các ngân hàng thương mại phải bảo đảm  huy
động đủ nguồn vốn để cho vay hợp vốn đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn tín
dụng đầu tư của Nhà nước theo đúng cơ cấu vốn đã ký trong các hợp đồng tín dụng,
nhất là các dự án lớn, quan trọng.8. Các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế và
Tổng công ty nhà nướca) Nâng cao hơn nữa trách nhiệm phối hợp trong quá
trình xây dựng các cơ chế, chính sách về quản lý đầu tư, xây dựng và triển khai
thực hiện kế hoạch đầu tư.b) Tổ chức giao ban thường xuyên để kiểm điểm, tháo
gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quản lý và triển khai thực hiện các
dự án đầu tư; trường hợp vượt thẩm quyền, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
quyết định.9. Đối với các dự án lớn, quan trọng và thiết yếu
thuộc kế hoạch đầu tư giai đoạn đến năm 2020a) Bộ Kế hoạc và Đầu tư chủ trì cùng các cơ quan
liên quan xác định cơ chế và  nguồn vốn đầu tư cho từng dự án; trên cơ sở
đó, sớm xác định chủ đầu tư.b) C�c chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ lập dự án, chào
hàng cạnh tranh để chọn tư vấn trong nước và nước ngoài có đủ năng lực và kinh
nghiệm.c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ
Tài chính, các cơ quan liên quan, các chủ đầu tư đề xuất, trình Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ cơ chế quản lý đầu tư, xây dựng áp dụng riêng cho từng dự án để
đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án này.10. Các cơ quan thông tin đại chúng: không đưa những
thông tin không chính xác,chưa được điều tra kỹ lưỡng làm ảnh hưởng không tốt
đến việc thu hút các nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài.Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ
trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc các Tập đoàn
kinh tế nhà nước, Tổng công ty nhà nước nghiêm túc tổ chức thực hiện Chỉ thị
này.Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ
Tài chính hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; báo cáo Thủ
tướng Chính phủ tiến độ và kết quả thực hiện vào các thời điểm cuối quý III và
cuối quý IV năm 2007./.


 

 
Nơi nhận
:- Ban Bí
thư Trung ương Đảng;- Thủ
tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Các Bộ,
cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính
phủ;- VP BCĐTW
về phòng, chống tham nhũng;- HĐND,
UBND các tỉnh, 
thành phố
trực thuộc
Trung ương;- Văn
phòng Trung ương và các Ban của Đảng;- Văn
phòng Chủ tịch nước;- Hội đồng
Dân tộc và các Ủy ban của QH;- Văn
phòng Quốc hội;- Tòa án
nhân dân tối cao;- Viện
Kiểm sát nhân dân tối cao;- Kiểm
toán Nhà nước;- UBTW Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam;- Cơ quan
Trung ương của các đoàn thể;- VPCP:
BTCN, các PCN,  Website
Chính phủ, Ban Điều hành 112,  Người
phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ,
Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;- Lưu: Văn
thư, KTTH (5b). Hà 305
 THỦ TƯỚNG (Đã ký) Nguyễn Tấn Dũng

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmCT836TTG.HTM

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :