Về việc bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội

  • 28 tháng 7, 2010
  • 65 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

ỦY BAN NHÂN DÂN  THÀNH PHỐ HÀ NỘ

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

_______


Số: 107/2009/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2009 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ sung, điều chỉnh Quyết định số
25/2009/QĐ-UBND ngày
09/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu
phí trông giữ xe đạp,
 xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội
_______________________


 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘICăn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày
26/11/2003;Căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí số
38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;Căn cứ Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày
23/9/2003 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực phí, lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số
63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí
và lệ phí; số 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số
106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí; số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi,
bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy
định pháp luật về phí và lệ phí; số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 hướng dẫn về
phí và lệ phí thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thành phố
trực thuộc trung ương;Căn cứ Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND ngày
17/7/2009 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Khóa XIII Kỳ họp thứ 18;Căn cứ Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày
09/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô
tô trên địa bàn thành phố Hà Nội;Xét đề nghị của Liên ngành: Sở Tài chính - Cục
Thuế Hà Nội tại Tờ trình liên ngành số 1827/TT-LN ngày 14/5/2009 về việc bổ sung
mức thu phí trông giữ ô tô trong nhà, tầng trệt, trong tầng hầm chung cư trên
địa bàn thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm định số 1097/STP-VBPQ ngày 30/6/2009 của
Sở Tư pháp Hà Nội,
QUYẾT ĐỊNHĐiều 1.

Bổ sung quy định tại tiết c khoản 2 Điều 2 Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày
09/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội như sau:1. Khung mức thu phí trông giữ xe ô tô trong nhà, tầng trệt, tầng hầm
nhà chung cư quy định tạm thời như sau:a. Xe có dung tích máy từ 1.750cm3 trở lên và có thời gian sử
dụng trong vòng 3 năm kể từ năm sản xuất xe đến thời điểm ký hợp đồng trông giữ
xe, mức thu tối đa bằng 2,5 lần mức thu tại biểu 1 Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND
ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố:
Đơn vị tính: Đồng/xe/tháng
Địa bàn chung cưXe ô tô đến 9 ghế chỗ ngồiTrông giữ ban ngày, mức tối đaTrông giữ ban đêm, mức tối đaTrông giữ ngày đêm, mức tối đa- Tại 4 quận nội thành: Hoàn Kiếm, Ba
Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa750.0001.000.0001.250.000- Tại các quận khác và thị xã Sơn Tây600.000800.0001.000.000- Tại các huyện ngoại thành525.000700.000875.000


b. Các loại xe còn lại áp dụng
mức thu tối đa bằng 2,0 lần mức thu tại biểu 1 Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND:
Đơn vị tính: Đồng/xe/tháng
Địa bàn chung cưXe ô tô đến 9 ghế chỗ ngồiTrông giữ ban ngày, mức tối đaTrông giữ ban đêm, mức tối đaTrông giữ ngày đêm, mức tối đa- Tại 4 quận nội thành: Hoàn Kiếm, Ba
Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa600.000800.0001.000.000- Tại các quận khác và thị xã Sơn Tây480.000640.000800.000- Tại các huyện ngoại thành420.000560.000700.0002. Mức thu phí trông giữ xe ô tô cụ thể không được cao hơn mức thu tối
đa do UBND Thành phố quy định, giao chủ đầu tư thỏa thuận với ban quản trị hoặc
người được nhân dân cử đại diện thống nhất mức thu cụ thể, gửi Sở Tài chính thẩm
định.Sở Tài chính có trách nhiệm thông báo kết quả thẩm định cho chủ đầu tư
làm căn cứ để thực hiện mức thu cụ thể.Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Những nội dung
khác quy định tại Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành
phố Hà Nội vẫn có hiệu lực thi hành.Điều 3.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao
thông vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội; Cục trưởng
Cục thuế thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; các tổ chức và
các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 
Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)

- Đoàn ĐB Quốc hội TP HN; (để báo cáo)

- Thường trực HĐND TP; (để báo cáo)

- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)

- Các đ/c PCT UBND TP;

- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;

- Trung tâm Công báo TP;

- CPVP, các Phòng CV;

- Lưu VT, KT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


KT. CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH


 


(Đã ký)


Hoàng Mạnh Hiển

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD107UB.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :