Về việc bổ sung lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối tại Điều 1 Quyết định số 014/2007/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về lượng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu năm 2008

  • 28 tháng 7, 2010
  • 58 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc bổ sung lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối tại Điều 1 Quyết định số 014/2007/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về lượng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu năm 2008
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

BỘ CÔNG THƯƠNG


BỘ CÔNG THƯƠNG______


Số:
23/2008/QĐ -BCT


 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc________

 Hà Nội, ngày 31 tháng
7 năm 2008
 

QUYẾT ĐỊNH


Về việc bổ sung lượng hạn ngạch
thuế quan nhập khẩu muối tại Điều 1 Quyết định số 014/2007/QĐ-BCT ngày 28 tháng
12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về lượng
hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu năm 2008


 _____


 BỘ
TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị
định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng
01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt
động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá
cảnh hàng hoá với nước ngoài;Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 6 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại
hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng
01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt
động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá
cảnh hàng hoá với nước ngoài;Sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Tài
chính ;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu, 

QUYẾT ĐỊNH:

 
Điều 1.
Bổ sung lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối năm 2008 tại Điều 1
Quyết định số 014/2007/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công
Thương về lượng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu năm 2008 thêm 200.000
tấn (hai trăm ngàn tấn).


Điều 2
. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng
Công báo.


 
 Nơi nhận:


- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính
phủ;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ;- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng
Quốc hội;- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;- Viện KSND tối cao;- Toà án ND tối cao;- Cơ quan TW của các Đoàn thể;- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);- Công báo;- Website Chính phủ;- Các Sở Công Thương;- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ
trưởngcác Vụ, Cục, các đơn vị
trực thuộc;- Lưu: VT, XNK (15).
KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG


 (Đã ký) Nguyễn Thành Biên

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD23BCT.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :