Về việc: ban hành Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

  • 03 tháng 8, 2010
  • 65 lượt xem
  • 0 bình luận

Về việc: ban hành Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

_________


Số: 83/2009/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2009 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc: ban hành Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc địa
chính, đăng ký
quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất,
 lập hồ sơ địa chính trên địa bàn thành phố Hà
Nội
_______________
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘICăn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng
11 năm 2003;Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng
6 năm 2008;Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng
12 năm 2004 quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương
trong các công ty Nhà nước;Căn cứ Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng
4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung thực hiện
từ ngày 01 tháng 5 năm 2009 là 650.000 đồng/tháng;Căn cứ Thông tư liên tịch số:
04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý
đất đai;Căn cứ Quyết định số 10/2008/QĐ-BTNMT ngày 18
tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành
định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính;Căn cứ Thông tư số 05/2009/TT-BTC ngày 26 tháng
02 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện năm 2009 và hướng dẫn
thực hiện;Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường
(thay mặt cho Liên ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây
dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư) tại Tờ trình
số 194/TTr/TN&MT-ĐĐBĐ ngày 22 tháng 6 năm 2009,
QUYẾT ĐỊNHĐiều 1.
Ban hành kèm theo
Quyết định này Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất,
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn thành
phố Hà Nội, gồm 02 quyển:Quyển 1: Đo đạc địa chính;Quyển 2: Đăng ký quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, lập hồ sơ địa chính.Điều 2.
Bộ đơn giá sản phẩm đo
đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
lập hồ sơ địa chính là cơ sở để lập, thẩm tra xét duyệt giá trị và thanh toán
các dự án đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.Điều 3.
Giao nhiệm vụ cho Sở
Tài nguyên và Môi trường:a. Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan hướng dẫn thực hiện
Quyết định này;b. Hàng năm cập nhật chính sách, quy định có liên quan của Nhà nước và
Thành phố để báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét bổ sung, điều chỉnh Bộ
đơn giá cho phù hợp.Điều 4.
Quyết định này có hiệu
lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.Điều 5.
Chánh Văn phòng UBND
Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND Thành phố;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để báo cáo);

- Các PCT UBND Thành phố;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Website Chính phủ;

- Văn phòng ĐĐBQH&HĐND TP;

- VPUB: các Phó Văn phòng, các Phòng CV, Trung tâm Công báo;

- Lưu VT, TNth.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


 


(đã ký)

Vũ Hồng Khanh

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD83UB.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :