Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2010-2012

  • 28 tháng 7, 2010
  • 86 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2010-2012
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


BỘ TÀI CHÍNH


BỘ TÀI CHÍNH___________Số 58/2010/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc__________________________Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2010
 THÔNG TƯVề việc ban hành Biểu thuế
nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam
để thực hiện Khu vực mậu dịch tự do
ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2010-2012———— Căn cứ Hiệp định Thương mại
Hàng hoá giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (viết tắt là ASEAN) và Ấn Độ ký
ngày 13 tháng 8 năm 2009 và ngày 24 tháng 10 năm 2009 tại Thái Lan và được Thủ
tướng Chính phủ Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê duyệt tại công văn
số 2464/TTg-QHQT ngày 10 tháng 12 năm 2009;Căn cứ Luật Thuế
xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;Căn cứ Nghị định số
118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 tháng 2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Căn cứ Nghị định số
149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Bộ Tài chính ban hành Thông
tư ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu
vực mậu dịch tự do ASEAN-Ấn Độ như sau: 
Điều 1:

Ban hành kèm theo Thông tư này Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam
để thực hiện Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2010-2012 (thuế suất
áp dụng viết tắt là thuế suất AIFTA), áp dụng cho tờ khai hải quan nhập khẩu
đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 01 tháng 06 năm 2010.+ Cột “Mã hàng hóa” và cột
“Mô tả hàng hóa”, được xây dựng trên cơ sở AHTN 2007 và phân loại theo cấp độ 10
số;+ Cột “Thuế suất AIFTA”,
mức thuế suất áp dụng cho từng năm, từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của
năm (riêng năm 2010 được áp dụng từ ngày 01 tháng 06 năm 2010 đến ngày 31 tháng
12 năm 2010).Điều 2:

Hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất AIFTA phải đáp ứng đủ các điều kiện
sau:a) Thuộc Biểu thuế nhập
khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Thông tư này.b) Được nhập khẩu vào Việt
Nam từ các nước: 


STTTên nước1Ma-lay-xi-a2Cộng hoà
Sing-ga-po3Vương quốc Thái
Lan4Cộng hoà Ấn Độ
 Danh sách bổ sung các nước
được áp dụng thuế suất AIFTA theo văn bản thông báo của Bộ Tài chính.c) Được vận chuyển thẳng từ
nước xuất khẩu, quy định tại Điểm (b) mục này, đến Việt Nam, theo quy định của
Bộ Công Thương;d) Thỏa mãn các quy định về
xuất xứ hàng hóa ASEAN-Ấn Độ, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN-Ấn Độ
(viết tắt là C/O mẫu AI) theo quy định của Bộ Công Thương.Điều 3:

Thông tư này có hiệu lực kể
từ ngày 01 tháng 06 năm 2010. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng
mắc đề nghị phản ánh kịp thời để Bộ Tài chính có hướng dẫn bổ sung cho phù
hợp./. Nơi nhận:
-


Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát NDTC, Tòa án  NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam     
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra Văn bản-Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính;
- Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- Lưu: VT, Vụ HTQT.
KT. BỘ TRƯỞNG


THỨ TRƯỞNG(Đã ký)Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmTT58BTC1.DOC
TT58BTC2.RAR

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :