Về việc ban hành bảng giá tối thiểu xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, nhà xưởng, kho thông dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội làm căn cứ tính lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản.

  • 28 tháng 7, 2010
  • 14 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc ban hành bảng giá tối thiểu xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, nhà xưởng, kho thông dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội làm căn cứ tính lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản.
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

ỦY BAN NHÂN DÂN  THÀNH PHỐ HÀ NỘ

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

_______


Số: 105/2009/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2009 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành bảng giá tối thiểu xây dựng mới
nhà ở, nhà tạm, nhà
xưởng, kho thông dụng trên địa bàn Thành phố Hà
Nội làm căn cứ tính lệ
phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển
nhượng bất động sản.
___________________


 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘICăn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày
26/11/2003;Căn cứ Luật xây dựng năm 2003;Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007;Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày
21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Thông tư 95/2005/TT-BTC ngày
26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của Pháp luật về lệ
phí trước bạ;Căn cứ Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi
Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một
số điều của Luật thuế Thu Nhập cá nhân;Căn cứ suất vốn đầu tư xây dựng công trình (năm
2008) quy định tại văn bản số 292/BXD-KTXD ngày 03/03/2009 của Bộ Xây Dựng xây
dựng.

Xét đề nghị của Liên ngành: Cục Thuế, Sở Xây dựng, Sở Tài chính tại tờ trình số
304/TT-LN ngày 09/01/2009, báo cáo thẩm định số 833/STP-VBPQ ngày 15/05/2009 của
Sở Tư pháp và Tờ trình số 16581/TT-CT-THNVDT ngày 25/9/2009 của Cục Thuế Hà Nội,
QUYẾT ĐỊNHĐiều 1.

Ban hành kèm theo quyết định này bảng giá tối thiểu xây dựng mới nhà ở, nhà tạm,
nhà xưởng, kho thông dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội làm căn cứ để tính lệ
phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản (Phụ lục số
01, số 02 kèm theo).Bảng Giá tối thiểu xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, nhà xưởng, kho thông
dụng sẽ được điều chỉnh hàng năm theo chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng công bố
(nếu có).Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.Điều 3.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các
quận, huyện, thị xã; Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành quyết định này./. 

 Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TT TU, HĐND TP (để b/c);

- CT UBND TP (để b/c);

- Các PCT UBND TP (để b/c);- Đoàn đại biểu QH
TP Hà Nội;- Các Bộ: Xây dựng;
Tài chính;- Cục Kiểm tra văn
bản - Bộ Tư pháp;

- Cổng thông tin điện tử CP;- Trung tâm công báo
TP;

- CPVP, các phòng CV, KT;

- Lưu: VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


KT. CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH


 


(đã ký)Hoàng Mạnh Hiển

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD105UB.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :