Về việc ban hành bảng quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc thuộc địa bàn tỉnh Kiên Giang.

  • 03 tháng 8, 2010
  • 77 lượt xem
  • 0 bình luận

Về việc ban hành bảng quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc thuộc địa bàn tỉnh Kiên Giang.

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

ỦY BAN NHÂN DÂN
ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH
KIÊN GIANG___________


Số: 14 /2007/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh
phúc_____________________
Rạch Giá, ngày 16  tháng 3  năm 2007 
QUYẾT ĐỊNHVề việc ban hành bảng quy định
đơn giá xây dựng mới nhà ở,công trình xây dựng và vật kiến
trúc thuộc địa bàn tỉnh Kiên Giang
.
_________________ ỦY
BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANGCăn cứ Luật
tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;Căn cứ Luật
ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày
03 tháng 12 năm 2004;Căn cứ Nghị
định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ
trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;Căn cứ Quyết
định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành
định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình;Theo đề nghị
của Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang tại tờ trình số
1073/TTr-SXD-STC ngày 22 tháng 12 năm 2006,
QUYẾT ĐỊNH:         Điều 1.
Nay ban hành bảng  quy định đơn
giá xây dựng mới nhà ở và vật kiến trúc thuộc địa bàn tỉnh Kiên Giang.Điều 2.
Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở
Xây dựng phối hợp các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và các
ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.Điều 3.
Chánh Văn phòng
UBND tỉnh,
Giám đốc các Sở Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cùng các ban ngành có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.Quyết định này có hiệu
lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 104/2004/QĐ-UBND ngày 30
tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.
 
Nơi
nhận:-
Chính phủ; 
-
Website Chính phủ;-
TT.Tỉnh
ủy;-
TT.HĐND tỉnh;-
TT.UBND tỉnh;-
Cục kiểm tra văn bản (BTP);-
Vụ pháp chế Bộ Xây dựng;-
Các sở, ngành, cơ quan Đảng,
đoàn thể cấp tỉnh;-
Đăng công báo tỉnh;-
UBND cấp
huyện;-
Lãnh đạo VP, CVNC;-
Lưu VT, lmtrung.
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH(Đã ký)Bùi Ngọc Sương

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD14UB.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :