Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

  • 28 tháng 7, 2010
  • 65 lượt xem
  • 0 bình luận

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


__________


Số:  253/2006/QĐ-TTgCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________________________________


Hà Nội,  ngày 06  tháng 11  năm 2006 


 QUYẾT  ĐỊNH


Về việc ban hành Quy chế hoạt động


của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam


_______


 


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


Căn cứ Luật Đầu tư  ngày 29 tháng 11 năm 2005;


Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam,


 


QUYẾT ĐỊNH :


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.


Điều 2. Bãi bỏ Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 108/2003/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.


 


Nơi nhận:


- Ban Bí thư Trung ương Đảng;


- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 


- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;


- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;


- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;


- Văn phòng Chủ tịch nước;


- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;


- Văn phòng Quốc hội;


- Toà án nhân dân tối cao; 


- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;


- Kiểm toán Nhà nước;


- BQL KKTCKQT Bờ Y;


- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;


- Học viện Hành chính quốc gia;


- VPCP: BTCN, các PCN,  Website Chính phủ, BĐH 112,


  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,


  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;


- Lưu: Văn thư, KTTH (5b). A.   THỦ TƯỚNG


 


  (Đã ký)


 


  


Nguyễn Tấn Dũng

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD253TTG1.DOC
QD253TTG2.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :