Về việc ban hành Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước

  • 03 tháng 8, 2010
  • 65 lượt xem
  • 0 bình luận

Về việc ban hành Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" > THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


_______________


Số: 213/2006/QĐ-TTgCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


___________________________________


Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2006 


QUYẾT ĐỊNH


Về việc ban hành Quy chế quản lý công sở


các cơ quan hành chính nhà nước


___________


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm  2001;


Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm  2003;


Căn cứ Quyết định số 169/2003/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hoá công sở của hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005);


Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,


 


QUYẾT ĐỊNH :


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước".


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.


Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


 


Nơi nhận:


- Ban Bí thư Trung ương Đảng;


- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;


- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;


- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;


- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;


- Văn phòng Chủ tịch nước;


- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;


- Văn phòng Quốc hội;


- Toà án nhân dân tối cao;


- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;


- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;


- Học viện Hành chính quốc gia;


- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,


  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,


 Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,


 các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;


- Lưu: Văn thư, CN (5b). (Hoà 315 bản).THỦ TƯỚNG


 


(Đã ký)


                       


Nguyễn Tấn Dũng

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD213TTG1.DOC
QD213TTG2.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :