Về việc ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà thuộc địa bàn tỉnh Kiên Giang.

  • 03 tháng 8, 2010
  • 72 lượt xem
  • 0 bình luận

Về việc ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà thuộc địa bàn tỉnh Kiên Giang.

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

ỦY BAN NHÂN DÂN
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG___________


Số: 15
/2007/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh
phúc_____________________
Rạch Giá, ngày 16 
tháng 3  năm 2007 
QUYẾT ĐỊNHVề việc ban hành Quy định
đánh số và gắn biển số nhàthuộc địa bàn tỉnh Kiên
Giang.____________________ ỦY
BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANGCăn cứ Luật tổ chức
Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;Căn cứ Luật
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày
03 tháng 12 năm 2004;Căn cứ
Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Bộ Xây dựng Về việc
ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà;Theo đề
nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang, tại tờ trình số 64/TTr-SXD ngày
12 tháng 01 năm 2007, 
QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.
Nay ban hành kèm theo quyết định này Quy định đánh số và gắn biển
số nhà thuộc địa bàn tỉnh Kiên Giang.Điều 2. Giao
trách nhiệm cho Giám đốc Sở Xây dựng phối hợp các Sở, Ngành có liên quan và Ủy
ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định
này.
Điều 3.
Chánh Văn phòng
UBND tỉnh,
Giám đốc các Sở, Ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
cùng các ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.Quyết định này có hiệu lực sau
10 ngày kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:- Chính
phủ;- Website Chính phủ;- TT.Tỉnh
ủy;- TT.HĐND tỉnh;- TT.UBND tỉnh;- Cục kiểm tra văn bản
(BTP);   - Vụ pháp chế Bộ Xây
dựng;- Các sở, ngành, Cơ quan
Đảng,đoàn thể cấp tỉnh;- Đăng công báo tỉnh; - UBND cấp
huyện;- Lãnh đạo VP, CVNC;- Lưu VT, lmtrung.  
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH(Đã ký)Bùi Ngọc Sương


Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD15UB.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :