Về việc: ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2010

  • 03 tháng 8, 2010
  • 69 lượt xem
  • 0 bình luận

Về việc: ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2010

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘIỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

________Số: 124/2009/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2009
 QUYẾT
ĐỊNHVề việc:
ban hành quy định giá các loại đất trênđịa bàn
thành phố Hà Nội năm 2010_______ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘICăn
cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;Căn
cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;Căn
cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác
định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày
27/7/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số
188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004;Căn
cứ Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009 của Hội đồng nhân dân thành phố
Hà Nội khóa XIII (kỳ họp thứ 19) về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn
thành phố Hà Nội năm 2010;
Theo đề nghị của Liên ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư
pháp, Cục Thuế Thành phố, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố tại Tờ trình
số 3990/TTrLN-STNMT-STC-STP-CT-BCĐGPMB ngày 16/11/2009; Báo cáo thẩm định số
2206/STP-VBPQ ngày 28/12/2009 của Sở Tư pháp,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1.

Ban hành kèm theo Quyết định này bản
Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2010.Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày
01/01/2010 đến hết ngày 31/12/2010.Điều 3.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành
phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các
tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./. 


 
Nơi nhận:
-
Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND Thành phố;

- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: TN&MT, TC, TP;

- Các Phó Chủ tịch UBND TP;

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

- Văn phòng Thành ủy;

- Website Chính phủ;

- CPVP, TH, Các Phòng CV;

- Trung tâm Công báo;

- Lưu: TNth, VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂNKT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH 


 (đã ký)Vũ Hồng Khanh

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD124UB.RAR

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :