Về việc ban hành quy định về giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2010

  • 03 tháng 8, 2010
  • 34 lượt xem
  • 0 bình luận

Về việc ban hành quy định về giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2010

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

ỦY BAN NHÂN DÂNỦY BAN NHÂN DÂN


TỈNH VĨNH PHÚC_________Số: 69/2009/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do
- Hạnh p
húc_______________________________Vĩnh Yên, ngày 31 tháng
12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH  Về
việc ban hành quy định về giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2010


________________


 


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNHCăn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND
ngày 26/11/2003;Căn cứ Luật Đất đai số
13/2003/QH 11 ngày 26/11/2003;Căn cứ Nghị định số
188/2004/NĐ -CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc phương pháp xác định các
loại giá đất và khung giá các loại đất;Căn cứ Nghị định số
123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị
định số 188/2004/NĐ-CP;Căn cứ Nghị quyết số:
27/2009/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh khoá IVX kỳ họp thứ 18
về giá đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh;Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài
nguyên và Môi trường,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành
kèm theo Quyết định này Quy định về giá đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Vĩnh
Phúc.(Có
Bảng giá chi tiết của các huyện, thành, thị đất kèm theo).Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2010 và thay thế
Quyết định số 70/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.Chánh Văn phòng UBND
tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã;
Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên
quan căn cứ Quyết định thi hành. /. 
 
Nơi nhận:- Bộ TN&MT
(B/c);- TTTU, TT HĐND tỉnh;- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh;- CPCT, CPVP;- Báo VP; Đài PTTH VP,
UBMTTQ và các Đoàn thể;- Như Điều 2;- Cviên: Khối NCTH;- Lưu VT;
(T-    
b).TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


KT.CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH  
(
Đã ký)   Phùng Quang Hùng

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD69UB.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật