Về việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng các dự án điện độc lập

  • 28 tháng 7, 2010
  • 73 lượt xem
  • 0 bình luận

Về việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng các dự án điện độc lập

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


BỘ CÔNG NGHIỆP


 


___________


Số: 30/2006/QĐ-BCNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


______________________


          Hà Nội, ngày 31  tháng  8  năm 2006 


QUYẾT ĐỊNH


Về việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng


 các dự án điện độc lập


 


__________________


BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP


Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ công nghiệp;


Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;


Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;


Căn cứ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và đấu thầu;


Theo đề nghị của Vụ trưởng Năng lượng và Dầu khí,


 


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý đầu tư xây dựng các dự án điện độc lập.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 50/2002/QĐ-BCN ngày 25 tháng 11 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng các dự án điện độc lập.


Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


 


 


Nơi nhận:


- Văn phòng Chính phủ,


- Các Bộ, cơ quan ngang bộ,  cơ quan thuộc Chính phủ,


- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,


- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,


- Tòa án Nhân dân tối cao,


- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp,


- Công báo,


- Website Chính phủ,


- Sở CN tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ,


- Các Tổng công ty nhà nước,


- Các đơn vị trực thuộc Bộ,


- Lưu: VT, PC, NLDK.  BỘ TRƯỞNG


(Đã ký)


Hoàng Trung Hải

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD30BCN1.DOC
QD30BCN2.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :