Về việc bảo lãnh khoản vay nước ngoài cho Dự án thủy điện Srêpok 3

  • 28 tháng 7, 2010
  • 101 lượt xem
  • 0 bình luận

Về việc bảo lãnh khoản vay nước ngoài cho Dự án thủy điện Srêpok 3

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦTHỦ TƯỚNG
CHÍNH PHỦ
__________

Số: 206/
QĐ-TTgCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________
Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2008


 QUYẾT ĐỊNHVề việc bảo lãnh khoản vay nước ngoài cho Dự án
thủy điện Srêpok 3____Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm
2001;Xét đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số
1478/BTC-TCĐN ngày 1 tháng 2 năm 2008) về việc bảo lãnh khoản vay của Ngân hàng
Calyon và Ngân hàng ANZ cho Dự án thủy điện Srêpok 3,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Phê duyệt
nội dung Thư bảo lãnh và cho phép Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký Thư bảo
lãnh cho Hợp đồng vay của Ngân hàng Calyon và Ngân hàng ANZ cho Dự án.Điều 2. Cho phép
áp dụng Mức phí bảo lãnh là 0,25%/năm tính trên dư nợ của khoản vay được bảo
lãnh theo Biểu phí hiện hành; các khoản phí bảo lãnh phải nộp trong thời gian
xây dựng được cộng gộp và trả vào ngày thanh toán gốc đầu tiên khi kết thúc thời
gian xây dựng.Điều 3. Giao Bộ
Tư pháp cấp Ý kiến pháp lý về Hợp đồng vay và Người vay, Ý kiến pháp lý về Thư
bảo lãnh và Người bảo lãnh.Điều 4. Quyết
định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 
Nơi nhận
:
- Thủ tướng CP;- Các
PTTg;Các Bộ:
TC, TP;- Ngân
hàng Nhà nước VN;- Tập đoàn
Điện lực VN;- VPCP:
BTCN, PCN: Nguyễn Quốc Huy,Website
CP, các Vụ: CN, QHQT, TH;- Lưu: VT,
KTTH (3). 23THỦ TƯỚNG (Đã ký)


 Nguyễn Tấn Dũng

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD206TTG.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :