Về việc bảo lãnh thương vụ vay vốn mua máy bay Airbus của Tổng công ty Hàng không Việt Nam

  • 28 tháng 7, 2010
  • 63 lượt xem
  • 0 bình luận

Về việc bảo lãnh thương vụ vay vốn mua máy bay Airbus của Tổng công ty Hàng không Việt Nam

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
___________
Số: 92/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh
phúc

___________________________Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2008


 QUYẾT
ĐỊNHVề việc bảo lãnh thương vụ vay vốn mua máy bay
Airbus của Tổng công ty Hàng không Việt Nam    ______________ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm
2001;Xét đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số
463/BTC-TCĐN ngày 14 tháng 1 năm 2008) về việc bảo lãnh thương vụ vay vốn mua
máy bay Airbus của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1.
Cho phép Bộ Tài chính không phải thẩm định lại phương án tài chính
của Dự án mua 04 chiếc máy bay Airbus A321 nêu trên.Điều 2. Phê duyệt nội dung Thư bảo lãnh vay
tín dụng xuất khẩu, Thư bảo lãnh vay thương mại và cho phép Bộ Tài chính thay
mặt Chính phủ ký Bảo lãnh cho các giao dịch thuê mua 04 chiếc máy bay Airbus
A321 sẽ được giao trong năm 2008 và năm 2009.Điều 3. Giao Bộ Tư pháp cấp ý kiến pháp lý về
Bảo lãnh vay tín dụng xuất khẩu, Bảo lãnh vay thương mại và về các hợp đồng thuê
mua máy bay.Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành
kể từ ngày ký./. 
 
Nơi nhận
:- TTg, các
Phó TTg;- Các Bộ:
TC, TP, NG;- Ngân 
hàng Nhà nước VN;- Tổng
Công ty Hàng không VN;- VPCP:
BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý,Website
CP, các Vụ: CN, QHQT, TH;- Lưu: VT,
KTTH (3). 25THỦ TƯỚNG (Đã ký)


 Nguyễn Tấn Dũng 


Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD92TTG.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :