Về việc hỗ trợ để thay thế xe công nông, xe tải quá niên hạn sử dụng tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên

  • 28 tháng 7, 2010
  • 70 lượt xem
  • 0 bình luận

Về việc hỗ trợ để thay thế xe công nông, xe tải quá niên hạn sử dụng tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________
Số: 1491/QĐ-TTg 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh
phúc

______________________________________
Hà Nội, ngày  08  tháng 
11  năm 2007 
QUYẾT ĐỊNH

">Về việc hỗ trợ để thay thế xe công nông, xe tải quá niên
hạn

">sử dụng tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên
_________
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số
23/2004/NĐ-CP


ngày 13 tháng
01 năm 2004 của Chính phủ quy định niên hạn sử dụng của ô tô tải và ô tô chở
người và Chỉ thị số 46/CT-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ
về việc quản lý xe công nông tham gia giao thông đường bộ;
Xét đề nghị của Bộ
trưởng Bộ Tài chính (tờ trình số 83/TTr-BTC  ngày 19 tháng 10 năm 2007),
 
QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Thực hiện việc hỗ trợ để thay thế xe công nông, xe tải quá
niên hạn sử dụng tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên với những nội dung
sau đây:
1. Đối tượng được
hưởng chính sách hỗ trợ:
a) Các hộ gia đình
là chủ sở hữu của xe công nông thuộc diện cấm lưu hành theo Chỉ thị số 46/CT-TTg
ngày 19 tháng 12 năm 2004 của

Thủ
tướng Chính phủ

về việc quản lý xe công nông tham gia giao thông đường bộ và Nghị quyết số
32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp
bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; chủ sở hữu xe tải
quá niên hạn sử dụng bị cấm lưu hành theo quy định của Nghị định số
23/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về quy định niên hạn sử
dụng của ô tô tải và ô tô chở người;
b) Các hộ gia đình
có nhu cầu mua xe mới để phục vụ sản xuất kinh doanh.
2. Đơn vị thực hiện thí điểm:
Công ty cổ phần ô tô TMT thuộc Tổng công ty Công nghiệp ô tô
Việt Nam là đơn vị thực hiện thí điểm việc thay thế xe theo Quyết định này.
3. Về địa bàn thực hiện:
Trước mắt từ nay đến hết năm 2010, cho thực hiện thí điểm
tại các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên và các tỉnh thuộc miền núi phía Bắc, sau đó
tiến hành tổng kết đánh giá báo cáo

Thủ tướng Chính phủ
việc triển khai tiếp.
4. Về chính sách hỗ trợ:
a) Các hộ dân thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này
được Nhà nước hỗ trợ 9 triệu đồng/hộ gia đình để mua 01 chiếc xe mới của Công ty
cổ phần ô tô TMT;
b) Về phương thức hỗ trợ:
- Giao Công ty cổ phần ô tô TMT thực hiện ứng cho các hộ dân
số tiền nêu tại tiết a khoản 4 Điều 1 Quyết định này sau khi hộ dân đã mua xe và
làm thủ tục đăng ký theo quy định của pháp luật.
- Nhà nước hoàn trả cho Công ty cổ phần ô tô TMT số tiền
Công ty đã ứng trước hỗ trợ cho các hộ dân.
Điều 2.
Tổ chức thực hiện:
1. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành
liên quan chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 46/CT-TTg ngày 19
tháng 12 năm 2004 của

Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý xe công nông tham gia giao thông đường bộ và Nghị
định số 23/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy
định niên hạn sử dụng của ô tô tải và ô tô chở người; đồng thời phối hợp với các
Bộ, ngành liên quan chỉ đạo Công ty cổ phần ô tô TMT thuộc Tổng công ty Công
nghiệp ô tô Việt Nam đảm bảo cung cấp đủ số lượng ô tô tải đạt các điều kiện về
an toàn kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng và vệ sinh môi trường theo quy định để
thay thế xe công nông, xe tải quá niên hạn sử dụng phải loại bỏ theo quy định.
2. Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc
hỗ trợ cho các hộ dân và thực hiện hoàn trả số tiền Công ty cổ phần ô tô TMT đã
ứng cho các hộ dân theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Quyết định này.
3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương
mại và Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia
đình có nhu cầu vay vốn để mua xe vay vốn theo quy chế tín dụng thương mại hiện
hành.
4.
Ủy ban
nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên: hướng dẫn và chỉ đạo

Ủy ban
nhân dân cấp xã, phường xác nhận việc cư trú hợp pháp của các hộ dân có nhu cầu
mua xe mới để phục vụ sản xuất kinh doanh hoặc thay thế xe công nông, xe tải quá
niên hạn sử dụng; chỉ đạo các cơ quan chức năng giám sát việc thực hiện đúng quy
định của Quyết định này.
Điều 3.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số
973/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2007 của

Thủ tướng Chính phủ
về hỗ trợ lãi suất để thay thế xe công nông, xe quá niên hạn sử dụng tại các
tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.
Điều 4.
Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Giao
thông vận tải, Công thương, Khoa học và Công nghệ; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam, Tổng giám đốc các ngân hàng thương mại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các tỉnh liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 
Nơi
nhận:
- Thủ tướng, các PTT:
   Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung
Hải;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư,
   Giao thông vận tải, Tài chính,
   Công thương, Khoa học và Công
nghệ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Quỹ tín dụng nhân dân Trung
ương;
- Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;
- UBND các tỉnh Tây Nguyên và miền
núi phía Bắc;
- Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt
Nam;
- Công ty cổ phần ô tô TMT;
- VPCP: BTCN, các PCN:
  Văn Trọng Lý, Nguyễn Quốc Huy,
  Website Chính phủ,
  các Vụ: KTTH, ĐP, TH, KG, TTBC, NC,
NN;- Lưu: Văn thư,
CN (3b). A.
 KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng
Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD1491TTG.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :