Về việc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho tỉnh Hà Giang

  • 28 tháng 7, 2010
  • 64 lượt xem
  • 0 bình luận

Về việc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho tỉnh Hà Giang

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


___________


Số:  595/QĐ-TTgCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________________


Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2007 


QUYẾT ĐỊNH


Về việc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho tỉnh Hà Giang


    ______________


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


        Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


        Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2687/BKH-KTĐP%LT ngày 19 tháng 4 năm 2007,


 


QUYẾT ĐỊNH:


 


        Điều 1. Bổ sung 17,698 tỷ đồng (17 tỷ sáu trăm chín tám triệu đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2007 cho tỉnh Hà Giang thực hiện và hoàn thành dứt điểm dự án đường chắn đất suối Nà La khu vực cửa khẩu Thanh Thủy.


        Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


        Điều 3. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


 


 


Nơi nhận:


- Như Điều 3;


- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;


- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,


   Website CP, Vụ: ĐP;


- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). 17THỦ TƯỚNG


 


 


 (Đã ký)


Nguyễn Tấn Dũng

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD595TTG.HTM

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :