Về việc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho tỉnh Ninh Thuận

  • 28 tháng 7, 2010
  • 138 lượt xem
  • 0 bình luận

Về việc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho tỉnh Ninh Thuận

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


___________


Số: 547/QĐ-TTgCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________________


Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2007 


QUYẾT ĐỊNH


Về việc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho tỉnh Ninh Thuận


_______________


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


        Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


        Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2338/BKH-KTĐP< ngày 9 tháng 4 năm 2007,


 


QUYẾT ĐỊNH


      


        Điều 1. Bổ sung 59 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2007 cho tỉnh Ninh Thuận thực hiện 4 công trình sạt lở gồm các kè: Mỹ Tân, Phú Thọ, Sơn Hải và Cù lao Tân Thành.


        Điều 2. Cho phép tỉnh Ninh Thuận được ứng trước 23 tỷ đồng của Kế hoạch năm 2008 để thực hiện 11 dự án ODA của Tỉnh trong năm 2007.


        Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bố trí từ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương kế hoạch năm 2008 để tỉnh Ninh Thuận hoàn trả ngân sách trung ương số vốn ứng trước nêu trên.


        Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


        Điều 4. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.      


 


 


Nơi nhận:


- Như Điều 4;


- Thủ tướng CP,  PTTg Nguyễn Sinh Hùng;


- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,


 Website Chính phủ, Vụ ĐP;


- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).15THỦ TƯỚNG


 


(Đã ký)


 


Nguyễn Tấn Dũng

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD547TTG.HTM

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :