Về việc đính chính Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số  61/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế

  • 28 tháng 7, 2010
  • 56 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc đính chính Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số  61/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

BỘ TÀI CHÍNHBỘ

TÀI CHÍNH
--------Số:  93/QĐ-BTC
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


-------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2008
 
QUYẾT ĐỊNHVề việc đính chính Phụ lục số 1 ban
hành kèm theo Thông tư số
 61/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ
Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế
_________________________ 
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ngày 12/11/1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành
văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;  
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP
ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày
01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư liên tịch số
55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/05/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng
dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng
cục Thuế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.

Đính chính một số nội dung tại Phụ lục
số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 hướng dẫn thực
hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế: Danh mục một số mẫu biên bản và quyết định
sử dụng trong xử phạt vi phạm pháp luật về thuế; Các mẫu quyết định số: 07; 08;
09; 10; 11; 12; 13, cụ thể:
1) Danh mục một số mẫu biên bản và
quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm pháp luật về thuế:
Tại số thứ tự số 2 đã in là: “2.
Mẫu số 02: Quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế bằng hình thức cảnh
cáo.”
Sửa lại là: “2. Mẫu số 02: Biên bản
niêm phong, mở niêm phong thuế.”
2) Mẫu số: 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13:
Sửa lại phần ký hiệu văn bản, thẩm
quyền ban hành văn bản, nơi nhận và một số nội dung các mẫu nêu trên theo đúng
thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản được hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số
55/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/05/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn
về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản (các mẫu được sửa lại đính kèm theo
Quyết định này).
Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Chánh
Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 Nơi nhận
:- Ban bí thư Trung ương Đảng;- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng
Chính phủ;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ
quan thuộc Chính phủ;- VP BCĐ TW về phòng, chống
tham nhũng;


- HĐND,
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;- Văn phòng Trung ương và các
Ban của Đảng;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Hội đồng Dân tộc và các Uỷ
ban của Quốc hội;- Văn phòng Quốc hội;- Toà án nhân dân tối cao;- Viện kiểm sát nhân dân tối
cao;- Kiểm toán Nhà nước;- UBTW Mặt trận tổ quốc Việt
Nam;- Cơ quan Trung ương của các
đoàn thể;- Công báo; Website Chính phủ;- Website Kiểm toán; Website
Bộ Tài chính;- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư
pháp;- Sở Tài chính; Cục Thuế các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;- Các đơn vị thuộc Bộ Tài
chính;- Lưu: VT, TCT (VT, PC).Biên 
KT. BỘ TRƯỞNG


THỨ
TRƯỞNG  (đã ký)Trương Chí Trung            


Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD93BTC1.DOC
QD93BTC2.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :