Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kiến Thụy để thành lập quận Dương Kinh; thành lập quận Đồ Sơn; thành lập phường thuộc các quận Dương Kinh, Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

  • 03 tháng 8, 2010
  • 71 lượt xem
  • 0 bình luận

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kiến Thụy để thành lập quận Dương Kinh; thành lập quận Đồ Sơn; thành lập phường thuộc các quận Dương Kinh, Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

CHÍNH PHỦ

CHÍNH PHỦ_______Số: 145/2007/NĐ-CPCỘNG HOÀ XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự
do - Hạnh phúc
________________________________________Hà Nội, ngày
12 tháng 9 năm 2007


 NGHỊ ĐỊNH Về việc điều chỉnh
địa giới hành chính huyện Kiến Thụy để thành lập quận Dương Kinh; thành
lập quận Đồ Sơn; thành lập phường thuộc các quận Dương Kinh, Đồ Sơn,
thành phố Hải Phòng______ CHÍNH PHỦCăn cứ Luật Tổ chức
Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Xét đề nghị của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban
nhân dân thành phố Hải Phòng,  


 NGHỊ ĐỊNH: Điều 1.
Điều chỉnh
địa giới hành chính huyện Kiến Thụy để thành lập quận Dương Kinh; thành
lập quận Đồ Sơn; thành lập phường thuộc các quận Dương Kinh, Đồ Sơn,
thành phố Hải Phòng như sau:1. Thành lập quận Dương
KinhThành lập quận Dương
Kinh thuộc thành phố Hải Phòng trên cơ sở điều chỉnh 4.584,87 ha diện
tích tự nhiên và 50.051 nhân khẩu của huyện Kiến Thụy (bao gồm toàn bộ
diện tích tự nhiên và nhân khẩu của các xã: Anh Dũng, Hưng Đạo, Đa Phúc,
Hòa Nghĩa, Hải Thành và xã Tân Thành thuộc huyện Kiến Thụy).Địa giới hành chính quận
Dương Kinh: Đông giáp quận Hải An và Vịnh Bắc Bộ; Tây giáp huyện Kiến
Thụy và quận Kiến An; Nam giáp quận Đồ Sơn; Bắc giáp quận Ngô Quyền và
quận Lê Chân.2. Thành lập quận Đồ SơnThành lập quận Đồ Sơn
thuộc thành phố Hải Phòng trên cơ sở toàn bộ 3.141,89 ha diện tích tự
nhiên và 35.561 nhân khẩu của thị xã Đồ Sơn (bao gồm toàn bộ diện tích
tự nhiên và nhân khẩu của các phường: Ngọc Hải, Vạn Sơn, Vạn Hương, Ngọc
Xuyên và xã Bàng La) và 1.095,40 ha diện tích tự nhiên và 15.856 nhân
khẩu của xã Hợp Đức, huyện Kiến Thụy.Địa giới hành chính quận
Đồ Sơn: Đông giáp Vịnh Bắc Bộ; Tây giáp huyện Kiến Thụy; Nam giáp Vịnh
Bắc Bộ; Bắc giáp quận Dương Kinh.3. Thành lập các phường
thuộc quận Dương Kinha) Thành lập phường Đa
Phúc trên cơ sở toàn bộ 595,64 ha diện tích tự nhiên và 9.666 nhân khẩu
của xã Đa Phúc.Phường Đa Phúc có 595,64
ha diện tích tự nhiên và 9.666 nhân khẩu.Địa giới hành chính
phường Đa Phúc: Đông giáp phường Hưng Đạo; Tây giáp quận Kiến An; Nam
giáp huyện Kiến Thụy; Bắc giáp quận Lê Chân và quận Kiến An.b) Thành lập phường Hưng
Đạo trên cơ sở toàn bộ 627,05 ha diện tích tự nhiên và 10.265 nhân khẩu
của xã Hưng Đạo.Phường Hưng Đạo có
627,05 ha diện tích tự nhiên và 10.265 nhân khẩu.Địa giới hành chính
phường Hưng Đạo: Đông giáp phường Anh Dũng; Tây giáp phường Đa Phúc; Nam
giáp huyện Kiến Thụy; Bắc giáp quận Lê Chân.c) Thành lập phường Anh
Dũng trên cơ sở toàn bộ 707,86 ha diện tích tự nhiên và 6.996 nhân khẩu
của xã Anh Dũng.Phường Anh Dũng có
707,86 ha diện tích tự nhiên và 6.996 nhân khẩu.Địa giới hành chính
phường Anh Dũng: Đông giáp phường Hải Thành và quận Hải An; Tây giáp
phường Hưng Đạo; Nam giáp huyện Kiến Thụy và phường Hòa Nghĩa; Bắc giáp
quận Ngô Quyền và quận Lê Chân.d) Thành lập phường Hải
Thành trên cơ sở toàn bộ 532,69 ha diện tích tự nhiên và 5.659 nhân khẩu
của xã Hải Thành.Phường Hải Thành có
532,69 ha diện tích tự nhiên và 5.659 nhân khẩu.Địa giới hành chính
phường Hải Thành: Đông giáp quận Hải An; Tây giáp phường Anh Dũng và
phường Hòa Nghĩa; Nam giáp phường Tân Thành; Bắc giáp quận Hải An.đ) Thành lập phường Hòa
Nghĩa trên cơ sở toàn bộ 1.114,26 ha diện tích tự nhiên và 12.245 nhân
khẩu của xã Hòa Nghĩa.Phường Hòa Nghĩa có
1.114,26 ha diện tích tự nhiên và 12.245 nhân khẩu.Địa giới hành chính
phường Hòa Nghĩa: Đông giáp phường Hải Thành và phường Tân Thành; Tây
giáp huyện Kiến Thụy; Nam giáp quận Đồ Sơn và huyện Kiến Thụy; Bắc giáp
phường Anh Dũng.e) Thành lập phường Tân
Thành trên cơ sở toàn bộ 1.007,37 ha diện tích tự nhiên và 5.220 nhân
khẩu của xã Tân Thành.Phường Tân Thành có
1.007,37 ha diện tích tự nhiên và 5.220 nhân khẩu.Địa giới hành chính
phường Tân Thành: Đông giáp quận Hải An và Vịnh Bắc Bộ; Tây giáp quận Đồ
Sơn và phường Hòa Nghĩa; Nam giáp quận Đồ Sơn; Bắc giáp phường Hải
Thành.4. Thành lập một số
phường thuộc quận Đồ Sơna) Thành lập phường Bàng
La trên cơ sở toàn bộ 966,73 ha diện tích tự nhiên và 8.765 nhân khẩu xã
Bàng La.Phường Bàng La có 966,73
ha diện tích tự nhiên và 8.765 nhân khẩu.Địa giới hành chính
phường Bàng La: Đông giáp phường Ngọc Xuyên và phường Vạn Hương; Tây
giáp huyện Kiến Thụy; Nam giáp Vịnh Bắc Bộ; Bắc giáp phường Minh Đức và
huyện Kiến Thụy.b) Thành lập phường Minh
Đức trên cơ sở điều chỉnh 523,80 ha diện tích tự nhiên và 7.763 nhân
khẩu của xã Hợp Đức.Phường Minh Đức có
523,80 ha diện tích tự nhiên và 7.763 nhân khẩu.Địa giới hành chính
phường Minh Đức: Đông giáp phường Ngọc Xuyên và quận Dương Kinh; Tây
giáp huyện Kiến Thụy; Nam giáp phường Bàng La; Bắc giáp phường Hợp Đức.c) Thành lập phường Hợp
Đức trên cơ sở toàn bộ 571,60 ha diện tích tự nhiên và 8.093 nhân khẩu
còn lại của xã Hợp Đức.Phường Hợp Đức có 571,60
ha diện tích tự nhiên và 8.093 nhân khẩu.Địa giới hành chính
phường Hợp Đức: Đông giáp quận Dương Kinh; Tây giáp huyện Kiến Thụy; Nam
giáp phường Minh Đức; Bắc giáp quận Dương Kinh.Sau khi điều chỉnh địa
giới hành chính huyện Kiến Thụy để thành lập quận Dương Kinh, quận Đồ
Sơn và thành lập một số phường trực thuộc:Quận Dương Kinh có
4.584,87 ha diện tích tự nhiên và 50.051 nhân khẩu, có 6 đơn vị hành
chính trực thuộc, gồm các phường: Đa Phúc, Hưng Đạo, Anh Dũng, Hải
Thành, Hòa Nghĩa và Tân Thành.Quận Đồ Sơn có 4.237,29
ha diện tích tự nhiên và 51.417 nhân khẩu, có 7 đơn vị hành chính trực
thuộc, bao gồm các phường: Ngọc Hải, Vạn Sơn, Vạn Hương, Ngọc Xuyên,
Bàng La, Minh Đức và Hợp Đức.Huyện Kiến Thụy còn lại
10.753 ha diện tích tự nhiên và 126.041 nhân khẩu, có 18 đơn vị hành
chính trực thuộc, bao gồm các xã: Đông Phương, Đại Đồng, Hữu Bằng, Thuận
Thiên, Du Lễ, Ngũ Phúc, Kiến Quốc, Thụy Hương, Thanh Sơn, Đại Hà, Ngũ
Đoan, Tân Trào, Đoàn Xá, Đại Hợp, Tú Sơn, Tân Phong, Minh Tân và thị
trấn Núi Đối.Thành phố Hải Phòng có
1.507.570 ha diện tích tự nhiên và 1.884.685 nhân khẩu, có 15 đơn vị
hành chính trực thuộc, bao gồm các quận: Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền,
Kiến An, Hải An, Dương Kinh, Đồ Sơn và các huyện An Dương, An Lão, Kiến
Thụy, Thuỷ Nguyên, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Cát Hải và Bạch Long Vĩ.Điều 2.
Nghị định này
có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định
trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.Điều 3.
Bộ trưởng Bộ
Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành
phố Hải Phòng và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Nghị định này./. 

 Nơi nhận:- Ban Bí thư Trung
ương Đảng;- Thủ tướng, các Phó
Thủ tướng Chính phủ;- Các Bộ: Nội vụ, Công
an, Quốc phòng,   Tài nguyên và Môi
trường, Tài chính,   Giao thông vận tải,
Kế hoạch và Đầu tư;- Hội đồng Dân tộc của
Quốc hội;-
Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;- HĐND, UBND thành phố
Hải Phòng;- Ban Tổ chức Trung
ương;- Cục Văn thư và Lưu
trữ Nhà nước;- Tổng cục Thống kê
(Bộ Kế hoạch và Đầu tư);- VPCP: BTCN, các PCN,   Website Chính phủ,   các Vụ: ĐP, TCCB,
TH, Công báo;- Lưu: Văn thư, NC
(5b). A.   TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG (Đã ký)Nguyễn Tấn Dũng


 Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmND145CP.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :