Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, huyện; thành lập xã thuộc các huyện Đắk R'Lấp, Đắk Song, Đắk Mil và thành lập huyện Tuy Đức thuộc tỉnh Đắk Nông

  • 03 tháng 8, 2010
  • 63 lượt xem
  • 0 bình luận

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, huyện; thành lập xã thuộc các huyện Đắk R'Lấp, Đắk Song, Đắk Mil và thành lập huyện Tuy Đức thuộc tỉnh Đắk Nông

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


CHÍNH PHỦCHÍNH PHỦ________Số: 142/2006/NĐ-CPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh
phúc
_____________________________________Hà Nội, ngày  22 
tháng 11  năm 2006
NGHỊ ĐỊNHVề việc điều
chỉnh địa giới hành chính xã, huyện;thành lập xã
thuộc các huyện Đắk R'Lấp, Đắk Song,Đắk Mil và
thành lập huyện Tuy Đức thuộc tỉnh Đắk Nông__________

CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ
chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Xét đề nghị của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, NGHỊ ĐỊNH : Điều 1.
Điều
chỉnh địa giới hành chính xã, huyện; thành lập xã thuộc các huyện Đắk R'Lấp, Đắk
Song, Đắk Mil và thành lập huyện Tuy Đức thuộc tỉnh Đắk Nông như sau:1. Thành lập xã
Đắk Ngo thuộc huyện Đắk R'Lấp trên cơ sở điều chỉnh 2.249 ha diện tích tự nhiên
của xã Đắk Ru; 14.537 ha diện tích tự nhiên và 3.029 nhân khẩu của xã Quảng Tín.Xã Đắk Ngo có
16.786 ha diện tích tự nhiên và 3.029 nhân khẩu.Địa giới hành
chính xã Đắk Ngo: Đông giáp xã Đắk R'Tíh, xã Quảng Tân và xã Quảng Tín; Tây giáp
xã Quảng Trực và huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước; Nam giáp xã Đắk Ru và huyện Bù
Đăng, tỉnh Bình Phước; Bắc giáp xã Đắk Buk So.2. Thành lập xã
Nghĩa Thắng thuộc huyện Đắk R'Lấp trên cơ sở điều chỉnh 4.910 ha diện tích tự
nhiên và 6.762 nhân khẩu của xã Đạo Nghĩa.Xã Nghĩa Thắng có
4.910 ha diện tích tự nhiên và 6.762 nhân khẩu.Địa giới hành
chính xã Nghĩa Thắng: Đông giáp xã Nhân Đạo và xã Đắk Wer; Tây giáp xã Đắk Sin
và xã Kiến Thành; Nam giáp xã Đạo Nghĩa; Bắc giáp xã Đắk Wer và xã Kiến Thành.3. Thành lập xã
Quảng Tâm thuộc huyện Đắk R'Lấp trên cơ sở 3.088 ha diện tích tự nhiên và 680
nhân khẩu của xã Đắk R'Tíh; 3.907 ha diện tích tự nhiên và 2.348 nhân khẩu của
xã Đắk Búk So.Xã Quảng Tâm có
6.995 ha diện tích tự nhiên và 3.028 nhân khẩu.Địa giới hành
chính xã Quảng Tâm: Đông giáp xã Đắk Búk So và xã Đắk R'Tíh; Tây giáp Quảng
Trực; Nam giáp xã Đắk R'Tíh và xã Quảng Tín; Bắc giáp xã Đắk Búk So.Sau khi điều chỉnh
địa giới hành chính:- Xã Đắk Ru có
6.712 ha diện tích tự nhiên và 8.658 nhân khẩu.- Xã Quảng Tín có
5.153 ha diện tích tự nhiên và 5.779 nhân khẩu.- Xã Đạo Nghĩa có
5.793 ha diện tích tự nhiên và 3.839 nhân khẩu.- Xã Đắk Búk So có
8.306 ha diện tích tự nhiên và 4.706 nhân khẩu.- Xã Đắk R'Tíh có
11.244 ha diện tích tự nhiên và 4.966 nhân khẩu.Huyện Đắk R'Lấp có
175.747 ha diện tích tự nhiên và 88.313 nhân khẩu, có 16 đơn vị hành chính cấp
xã trực thuộc bao gồm các xã: Đắk Wer, Nhân Đạo, Nhân Cơ, Đạo Nghĩa, Nghĩa
Thắng, Kiến Thành, Quảng Tín, Đắk Sin, Đắk Ru, Đắk Ngo, Quảng Tân, Đắk Búk So,
Đắk R'Tíh, Quảng Tâm, Quảng Trực và thị trấn Kiến Đức.4. Thành lập xã
Đắk Hoà thuộc huyện Đắk Song trên cơ sở điều chỉnh 11.509 ha diện tích tự nhiên
và 3.070 nhân khẩu của xã Đắk MôlXã Đắk Hoà  có
11.509 ha diện tích tự nhiên và 3.070 nhân khẩu.Địa giới hành
chính xã Đắk Hoà: Đông giáp huyện Krông Nô và huyện Đắk Glong; Tây giáp xã Thuận
Hạnh, xã Đắk Song và huyện Đắk Mil; Nam giáp xã Đắk Song, xã Nâm N'Jang và huyện
Đắk Glong; Bắc giáp xã Đắk Môl và huyện Đắk Mil.Sau khi điều chỉnh
địa giới hành chính:Xã Đắk Môl có
7.719,66 ha diện tích tự nhiên và 5.853 nhân khẩu.Huyện Đắk Song có
80.776 ha diện tích tự nhiên và 42.606 nhân khẩu, có 7 đơn vị hành chính trực
thuộc bao gồm các xã: Đắk Song, Đắk Môl, Đắk Hoà, Thuận Hạnh, Trường Xuân, Đắk
N'Drung và Nâm N'Jang.5. Thành lập xã
Long Sơn thuộc huyện Đắk Mil trên cơ sở điều chỉnh 3.058 ha diện tích tự nhiên
và 2.198 nhân khẩu của xã Đắk Sắk.Xã Long Sơn có
3.058 ha diện tích tự nhiên và 2.198 nhân khẩu.Địa giới hành
chính xã Long Sơn: Đông giáp huyện Krông Nô; Tây giáp xã Đức Mạnh và xã Đắk Sắk;
Nam giáp xã Đắk Sắk và huyện Krông Nô; Bắc giáp xã Đức Mạnh và xã Đắk R'La.6. Điều chỉnh 229
ha diện tích tự nhiên và 801 nhân khẩu của xã Đức Minh về xã Đắk Sắk, huyện Đức
Mil quản lý.Sau khi điều chỉnh
địa giới hành chính:- Xã Đắk Sắk có
3.170,88 ha diện tích tự nhiên và 9.704 nhân khẩu.
- Xã Đức Minh có 3.313,68 ha diện tích tự nhiên và 13.392 nhân
khẩu.Huyện Đắk Mil có
68.270 ha diện tích tự nhiên và 80.683 nhân khẩu, có 10 đơn vị hành chính trực
thuộc bao gồm các xã: �ắk Sắk, Đức Minh, Long Sơn, Đắk Lao, Đắk R'La, Đức Mạnh,
Đắk N'Drót, Đắk Gằn, Thuận An và thị trấn Đắk Mil.7. Thành lập huyện
Tuy Đức thuộc tỉnh Đắk Nông trên cơ sở điều chỉnh 112.327 ha diện tích tự nhiên
và 23.238 nhân khẩu của huyện Đắk R'Lấp.Huyện Tuy Đức có
112.327 ha diện tích tự nhiên và 23.238 nhân khẩu, có 6 đơn vị hành chính trực
thuộc bao gồm các xã: Đắk Ngo, Quảng Tân, Đắk Búk So, Đắk R'Tíh, Quảng Tâm,
Quảng Trực.Địa giới hành
chính huyện Tuy Đức: Đông giáp huyện Đắk Song; Tây giáp tỉnh Bình Phước; Nam
giáp huyện Đắk R'Lấp; Bắc giáp Vương quốc Campuchia.Sau khi điều chỉnh
địa giới hành chính:Huyện Đắk R'Lấp
còn lại 63.420 ha diện tích tự nhiên và 65.075 nhân khẩu, có 10 đơn vị hành
chính trực thuộc bao gồm các xã: Đắk Wer, Nhân Đạo, Nhân Cơ, Đạo Nghĩa, Nghĩa
Thắng, Kiến Thành, Quảng Tín, Đắk Sin, Đắk Ru và thị trấn Kiến Đức.Tỉnh Đắk Nông có
651.438 ha diện tích tự nhiên và 408.720 nhân khẩu, có 8 đơn vị hành chính trực
thuộc bao gồm:  các huyện: Tuy Đức, Đắk R'Lấp, Đắk Glong, Đắk Song, Đắk Mil,
Krông Nô, Cư Jút và thị xã Gia Nghĩa.Điều 2.
Nghị
định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy
định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.Điều 3.
Bộ
trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ
quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 Nơi nhận:- Ban Bí thư Trung ương
Đảng;- Thủ tướng, các Phó
Thủ tướng Chính phủ;- Hội đồng Dân tộc của
Quốc hội;- Ủy ban Pháp luật của
Quốc hội;- HĐND, UBND tỉnh Đắk
Nông;- Ban Tổ chức Trung
ương;- Các Bộ: Nội vụ, Công
an, Quốc phòng,  Tài nguyên và Môi
trường, Tài chính,  Giao thông vận tải,
Kế hoạch và Đầu tư;- Tổng cục Thống kê;- Cục Văn thư và Lưu
trữ Nhà nước;- VPCP: BTCN, các PCN,  Website Chính phủ,
Ban Điều hành 112,  Người phát ngôn của
Thủ tướng Chính phủ;  các Vụ: ĐP, TCCB, TH,
NN, CN, Công báo;- Lưu: Văn thư, NC
(5b)
MTM. CHÍNH PHỦTHỦ TƯỚNG


  (Đã
ký)


  
Nguyễn Tấn Dũng

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmND142CP.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :