Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, phường thuộc thị xã An Khê, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

  • 03 tháng 8, 2010
  • 75 lượt xem
  • 0 bình luận

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, phường thuộc thị xã An Khê, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

CHÍNH PHỦ


CHÍNH PHỦ
_________Số: 02/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
Hà Nội, ngày  19  tháng  01 năm 2009
 NGHỊ
ĐỊNHVề việc điều chỉnh địa giới
hành chính xã, thành lập xã,phường thuộc thị xã An Khê,
huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai_____ CHÍNH
PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính
phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét
đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, 
NGHỊ ĐỊNH:Điều 1.
Điều
chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, phường thuộc thị xã An Khê, huyện
Chư Păh, tỉnh Gia Lai như sau:1. Thành lập xã Xuân An
thuộc thị xã An Khê trên cơ sở điều chỉnh 2.793,00 ha diện tích tự nhiên và
3.504 nhân khẩu của xã Tú An.


Xuân An
2.793,00 ha diện tích tự nhiên và 3.504 nhân khẩu
.Địa giới hành chính xã Xuân
An: Đông giáp xã Cửu An, thị xã An Khê và huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định; Tây
giáp xã Thành An và xã Tú An, thị xã An Khê; Nam giáp xã Cửu An, xã Thành An,
thị xã An Khê; Bắc giáp xã Tú An, thị xã An Khê.2. Thành lập phường An
Phước thuộc thị xã An Khê trên cơ sở điều chỉnh 1.879,22 ha diện tích tự nhiên
và 2.970 nhân khẩu của xã Cửu An.Phường An Phước có 1.879,22
ha diện tích tự nhiên và 2.970 nhân khẩu.Địa giới hành chính phường
An Phước: Đông giáp xã Cửu An, thị xã An Khê; Tây giáp xã Thành An, thị xã An
Khê; Nam giáp xã Song An, thị xã An Khê; Bắc giáp xã Tú An, thị xã An Khê.3. Thành lập phường Ngô Mây
thuộc thị xã An Khê trên cơ sở điều chỉnh 1.004,10 ha diện tích tự nhiên và
4.750 nhân khẩu của xã Song An.Phường Ngô Mây có 1.004,10
ha diện tích tự nhiên và 4.750 nhân khẩu.Địa giới hành chính phường
Ngô Mây: Đông giáp xã Song An, thị xã An Khê; Tây giáp phường An Tân và xã Thành
An, thị xã An Khê; Nam giáp phường An Tân, thị xã An Khê và xã Phú An, huyện Đak
Pơ; Bắc giáp xã Cửu An, thị xã An Khê.4. Thành lập xã Ia
Kreng thuộc huyện Chư Păh trên cơ sở điều chỉnh 11.392,64 ha diện tích tự nhiên
và 1.343 nhân khẩu của xã Ia Mơ Nông
.Xã Ia Kreng có
11.392,64 ha diện tích tự nhiên và 1.343 nhân khẩu.Địa giới hành xã
Ia Kreng: Đông giáp xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh; Tây giáp huyện Sa Thầy, tỉnh
Kon Tum; Nam giáp xã Ia Krái, huyện Ia Grai; Bắc giáp huyện Sa Thầy, tỉnh Kon
Tum.Sau khi điều chỉnh
địa giới hành chính:- Xã Tú An

còn lại 3.533,95 ha diện tích tự nhiên và
4.853 nhân khẩu.- Xã Cửu An

còn lại 1.998,08 ha diện tích tự nhiên và
3.660 nhân khẩu.- Xã Song An

còn lại 4.452,33 ha diện tích tự nhiên và
4.920 nhân khẩu.Thị xã An Khê có
19.912,10 ha diện tích tự nhiên và 65.846
nhân khẩu, có 11
đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các phường: An
Bình, Tây Sơn, An Phú, An Tân, An Phước, Ngô Mây và các xã: Tú An, Cửu An, Song
An, Thành An, Xuân An.- Xã Ia Mơ Nông

còn lại 4.990,00 ha diện tích tự nhiên và
3.167 nhân khẩu.
Huyện Chư Păh có 98.039,65 ha diện tích tự nhiên và 64.593 nhân khẩu, có 15

đơn vị hành chính
trực thuộc, bao gồm: thị trấn Phú Hoà và các xã: Ia Khươl, Ia Phí, Ia Ly, Ia Mơ
Nông, Ia Kreng, Ia Ka, Ia Nhin, Nghĩa Hoà, Hoà Phú, Nghĩa Hưng, Chư Jôr, Chư
Đang Ya, Hà Tây và Đăk Tơ Ver.Điều 2.

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.Điều 3.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Thủ trưởng các cơ
quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 


  
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh Gia Lai;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,
  Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,
  Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: ĐP, TCCB, TH, TCCV, KTN, PL, Công báo;- Lưu: Văn
thư, NC (5b). MTM. CHÍNH
PHỦTHỦ TƯỚNG  
(Đã ký)
Nguyễn Tấn
Dũng

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèm2CP.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :