Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện: Đắk R'lấp, Đắk Song, Đắk Glong và Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

  • 03 tháng 8, 2010
  • 65 lượt xem
  • 0 bình luận

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện: Đắk R'lấp, Đắk Song, Đắk Glong và Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

CHÍNH PHỦ


CHÍNH PHỦ

_________
Số: 155/
2007/NĐ-CP 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2007 NGHỊ ĐỊNHVề việc điều chỉnh địa
giới hành chính xã;thành lập xã, thị trấn
thuộc các huyện: Đắk R'lấp,Đắk Song, Đắk Glong và
Krông Nô, tỉnh Đắk Nông_____ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức
Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Xét đề nghị của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông,
 
NGHỊ ĐỊNH : Điều 1.

Điều
chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã,
thị trấn thuộc các

huyện: Đắk R'lấp, Đắk Song, Đắk Glong và Krông Nô, tỉnh Đắk Nông
như sau:1. Thành lập xã Hưng
Bình thuộc huyện Đắk R'lấp trên cơ sở điều chỉnh 8.892 ha diện tích tự nhiên và
3.465 nhân khẩu của xã Đắk Sin.
Xã Hưng Bình có 8.892 ha diện tích tự nhiên và 3.465


nhân khẩu.Địa giới hành chính xã
Hưng Bình: Đông giáp xã Đắk Sin, huyện Đắk R'Lấp;

Tây giáp huyện Bù Đăng, tỉnh
Bình Phước; Nam giáp huyện Cát Tiên và huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng; Bắc giáp xã
Đắk Ru và xã Đắk Sin, huyện Đắk R'Lấp.2. Thành lập xã Quảng
Hoà thuộc huyện Đắk Glong trên cơ sở điều chỉnh 8.665 ha diện tích tự nhiên và
3.721 nhân khẩu của xã Quảng Sơn.Xã Quảng Hoà có 8.665
ha diện tích tự nhiên và 3.721 nhân khẩu.Địa giới hành chính xã
Quảng Hoà: Đông giáp xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk và xã Đạ Rsal, huyện
Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng; Tây giáp xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong; Nam giáp xã
Liêng Srônh và xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng; Bắc giáp xã Quảng Phú,
huyện Krông Nô.3. Thành lập thị trấn
Đức An thuộc huyện Đắk Song trên cơ sở điều chỉnh 768 ha diện tích tự nhiên và
3.180 nhân khẩu của xã Đắk Song; 525 ha diện tích tự nhiên và 1.143 nhân khẩu
của xã Nâm N'Jang.
Thị trấn Đức An có 1.293 ha diện tích tự nhiên và 4.323 nhân
khẩu.Địa giới hành chính
thị trấn Đức An: Đông giáp xã Đắk Song và xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song; Tây
giáp xã Đắk Song và Đắk N'Drung, huyện Đắk Song; Nam giáp xã Nâm N'Jang, huyện
Đắk Song; Bắc giáp xã Đắk Song, huyện Đắk Song.4. Thành lập xã Thuận
Hà thuộc huyện Đắk Song trên cơ sở điều chỉnh 2.448 ha diện tích tự nhiên và
2.743 nhân khẩu của xã Đắk Song; 390 ha diện tích tự nhiên và 188 nhân khẩu của
xã Đắk N'Drung; 2.805 ha diện tích tự nhiên và 722 nhân khẩu của xã Thuận Hạnh.
Xã Thuận Hà có 5.643 ha diện tích tự nhiên và 3.653


nhân khẩu.Địa giới hành chính xã
Thuận Hà: Đông giáp xã Đắk Song, huyện Đắk Song; Tây giáp Vương quốc Campuchia;
Nam giáp xã Đăk Buk So, huyện Tuy Đức và xã Đắk N'Drung, huyện Đắk Song; Bắc
giáp xã Thuận Hạnh và xã Đắk Song, huyện Đắk Song.5. Thành lập xã Nam
Xuân thuộc huyện Krông Nô trên cơ sở điều chỉnh 2.394 ha diện tích tự nhiên và
6.687 nhân khẩu của xã Đắk Sôr; 619 ha diện tích tự nhiên của xã Nam Đà.
Xã Nam Xuân có 3.013 ha diện tích tự nhiên và 6.687


nhân khẩu.Địa giới hành chính xã Nam Xuân: Đông giáp xã Đắk Sôr và xã Nam Đà, huyện Krông Nô; Tây
giáp xã Long Sơn, huyện Đắk Mil; Nam giáp thị trấn Đắk Mâm và xã Tân Thành,
huyện Krông Nô; Bắc giáp xã Đắk R'la và xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil.Sau khi điều chỉnh địa
giới hành chính một số xã; thành lập một số xã, thị trấn thuộc các huyện: Đắk
R'lấp, Đắk Song, Đắk Glong và Krông Nô:- Xã Đắk Sin còn lại
10.096 ha diện tích tự nhiên và 6.424 nhân khẩu.Huyện Đắk R'lấp có
63.420 ha diện tích tự nhiên và 65.540 nhân khẩu, có 11 đơn vị hành chính trực
thuộc, bao gồm các xã: Đắk Wer, Nhân Cơ, Đạo Nghĩa, Nghĩa Thắng, Nhân Đạo, Kiến
Thành, Đắk Ru, Quảng Tín, Đắk Sin, Hưng Bình và thị trấn Kiến Đức.
- Xã Quảng Sơn còn lại 48.284 ha diện tích tự nhiên và 5.211 nhân
khẩu.Huyện Đắk Glong có
144.875 ha diện tích tự nhiên và 28.652 nhân khẩu, có 7 đơn vị hành chính trực
thuộc, bao gồm các xã: Đắk Ha, Đắk R'Măng, Đắk Plao, Quảng Khê, Đắk Som, Quảng
Sơn, Quảng Hoà.- Xã Đắk Song còn lại
8.058 ha diện tích tự nhiên và 5.454 nhân khẩu.Đổi tên xã Đắk Song
thành xã Nam Bình.
- Xã Nâm N'Jang còn lại 16.532 ha diện tích tự nhiên và 5.861
nhân khẩu.
- Xã Thuận Hạnh còn lại 7.401 ha diện tích tự nhiên và 6.321 nhân
khẩu.
- Xã Đắk N'Drung còn lại 6.834 ha diện tích tự nhiên và 5.845
nhân khẩu.Huyện Đắk Song có
80.776 ha diện tích tự nhiên và 46.382 nhân khẩu, có 9 đơn vị hành chính trực
thuộc, bao gồm: thị trấn Đức An và các xã: Thuận Hạnh, Nam Bình, Thuận Hà, Đắk
N'Drung, Nâm N'Jang, Đắk Mol, Trường Xuân, Đắk Hoà.- Xã Nam Đà còn lại
5.395 ha diện tích tự nhiên và 10.274 nhân khẩu.- Xã Đắk Sôr còn lại
2.764 ha diện tích tự nhiên và 4.023 nhân khẩu.Huyện Krông Nô có
80.477 ha diện tích tự nhiên và 56.337 nhân khẩu, có 12 đơn vị hành chính trực
thuộc, bao gồm: thị trấn Đắk Mâm và các xã: Buôn Choah, Tân Thành, Đắk Drô, Nâm
Nung, Đức Xuyên, Đắk Nang, Quảng Phú, Nâm N'Đir, Đắk Sôr, Nam Đà, Nam Xuân.Điều 2.

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những
quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.Điều 3.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ
quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 


 
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,
  Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,
  Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu
tư;
- Tổng cục Thống kê;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Website Chính phủ,
 


các Vụ: ĐP, TCCB, TH, CN, NN, 
Công báo;- Lưu: Văn
thư, NC (5b). MTM. CHÍNH PHỦTHỦ TƯỚNG (đã ký) 
Nguyễn Tấn
Dũng

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmND155CP.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :