Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc thành phố Đà Lạt, huyện Đức Trọng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

  • 03 tháng 8, 2010
  • 65 lượt xem
  • 0 bình luận

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc thành phố Đà Lạt, huyện Đức Trọng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

CHÍNH PHỦ


CHÍNH PHỦ________Số: 10/NĐ-CP 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________

    Hà Nội, ngày 6  tháng  3  năm 2009

 NGHỊ ĐỊNHVề việc điều chỉnh địa
giới hành chính xã,thành lập xã thuộc thành
phố Đà Lạt, huyện Đức Trọng,huyện Di Linh, tỉnh Lâm
Đồng_______ 
CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Lâm Đồng,
 
NGHỊ ĐỊNH:
 Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã,
thành lập xã thuộc thành phố Đà Lạt, huyện Đức Trọng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm
Đồng như sau:1. Thành lập xã Trạm Hành thuộc thành phố Đà Lạt trên
cơ sở điều chỉnh 5.431,38 ha diện tích tự nhiên và 5.086 nhân khẩu của xã Xuân
Trường.Xã Trạm Hành có 5.431,38 ha diện tích tự nhiên và
5.086 nhân khẩu.Địa giới hành chính xã Trạm Hành: Đông giáp thị trấn
D'Ran và xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương; Tây giáp xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt
và xã Hiệp An, huyện Đức Trọng; Nam giáp các xã: Lạc Xuân, Lạc Lâm, Đạ Ròn,
huyện Đơn Dương; Bắc giáp xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt và thị trấn D'Ran,
huyện Đơn Dương.2. Thành lập xã Đa Quyn thuộc huyện Đức Trọng trên cơ
sở điều chỉnh 17.152,98 ha diện tích tự nhiên và 3.212 nhân khẩu của xã Tà Năng.Xã Đa Quyn có 17.152,98 ha diện tích tự nhiên và 3.212 nhân khẩu.Địa giới hành chính xã Đa Quyn: Đông giáp xã Próh,
huyện Đơn Dương, xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong; Tây
giáp xã Tà Năng; Bắc giáp xã Próh, xã Ka Đơn, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương; Nam
giáp xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình.3. Thành lập xã Tân Lâm thuộc huyện Di Linh trên cơ sở
điều chỉnh 5.917 ha diện tích tự nhiên và 5.654 nhân khẩu của xã Tân Thượng.Xã Tân Lâm có 5.917 ha diện tích tự nhiên và 5.654
nhân khẩu.Địa giới hành chính xã Tân Lâm: Đông giáp xã Tân
Thượng; Tây giáp các xã: Lộc Đức, Lộc Phú, Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm; Nam giáp các
xã: Đinh Trang Hoà, Liên Đầm, Tân Châu; Bắc giáp xã Đinh Trang Thượng và xã Tân
Thanh, huyện Lâm Hà.Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:- Xã Xuân Trường
còn lại 3.564,29 ha diện tích tự nhiên và 6.337 nhân khẩu
.Thành phố Đà Lạt có
39.329,01 ha diện tích tự nhiên và 195.365 nhân khẩu, có 16 đơn vị hành chính
trực thuộc, bao gồm các phường: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và các xã:
Tà Nung, Xuân Thọ, Xuân Trường, Trạm Hành
.- Xã Tà Năng còn lại 8.753 ha diện tích tự nhiên và
4.722 nhân khẩu.Huyện Đức Trọng có
90.179,76 ha diện tích tự nhiên và 166.358 nhân khẩu, có 15 đơn vị hành chính
trực thuộc, bao gồm thị trấn Liên Nghĩa và các xã: Hiệp An, Liên Hiệp, Hiệp
Thạnh, Bình Thạnh, N' Thôn Hạ, Tân Hội, Tân Thành, Phú Hội, Ninh Gia, Tà Năng,
Tà Hine, Đà Loan, Ninh Loan, Đa Quy
n.- Xã Tân Thượng còn
lại 5.607,16 ha diện tích tự nhiên và 4.752 nhân khẩu
.Huyện Di Linh có 161.463,84 ha diện tích tự nhiên và
160.830 nhân khẩu, có 19 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm: thị trấn Di Linh
và các xã: Đinh Trang Thượng, Tân Thượng, Tân Châu, Tân Nghĩa, Gia Hiệp, Đinh
Lạc, Tam Bố, Đinh Trang Hoà, Liên Đầm, Gung Ré, Bảo Thuận, Hoà Ninh, Hoà Trung,
Hoà Nam, Hoà Bắc, Sơn Điền, Gia Bắc, Tân Lâm.Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau
15 ngày, kể từ ngày ký ban hành.Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm
Đồng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Nghị định này
./.
 


 
Nơi nhận:- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;- HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng;- Ban Tổ chức Trung ương;- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,  Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,  Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,   các Vụ: ĐP, TCCB, TH, KTN,  PL, TCCV, Công báo;- Lưu: Văn thư, NC (5b). XH


TM. CHÍNH PHỦTHỦ TƯỚNG  
(Đã ký)Nguyễn
Tấn Dũng

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmND10CP.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :