Về việc điều chỉnh mức thu phí xăng dầu

  • 28 tháng 7, 2010
  • 63 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc điều chỉnh mức thu phí xăng dầu
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦTHỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
__________
Số: 03/2009/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________Hà Nội, ngày  09  tháng 01 năm 2009

 QUYẾT ĐỊNHVề việc điều chỉnh mức thu
phí xăng dầu________ THỦ TƯỚNG CHÍNH
PHỦCăn cứ Luật Tổ chức Chính
phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ
phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;Căn cứ Nghị quyết số
32/2008/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ;Xét đề nghị của Bộ trưởng
Bộ Tài chính, QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Điều chỉnh mức thu phí xăng dầu quy định tại Điều
3 Nghị định số 78/2000/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về phí xăng
dầu như sau:1. Xăng các loại: 1.000
đồng/lít (một nghìn đồng/lít).2. Diezel: 500 đồng/lít
(năm trăm đồng/lít).3. Dầu hỏa: 300 đồng/lít
(ba trăm đồng/lít).4. Dầu ma zút, dầu mỡ
nhờn: 300 đồng/kg (ba trăm đồng/kg).Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ
trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.      

 
Nơi nhận:-
Ban Bí thư Trung ương Đảng;-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;-
VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;-
HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;-
Văn phòng TW và các Ban của Đảng;-
Văn phòng Chủ tịch nước;-
Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;-
Văn phòng Quốc hội;-
Tòa án nhân dân tối cao;-
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;-
Kiểm toán Nhà nước;-
Ủy ban Giám sát tài chính QG;-
Ngân hàng Chính sách Xã hội;-
Ngân hàng Phát triển Việt Nam;-
Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;-
Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;-
Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91;-
VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, 
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;-
Lưu: Văn thư, KTTH (5b).
Trang
THỦ TƯỚNG 
(Đã ký)
Nguyễn Tấn
Dũng

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD3TTG.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :