Về việc phê duyệt đề án "Xây dựng và nâng cấp một số hệ thống, chương trình ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2008-2010"

  • 28 tháng 7, 2010
  • 58 lượt xem
  • 0 bình luận

Về việc phê duyệt đề án "Xây dựng và nâng cấp một số hệ thống, chương trình ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2008-2010"

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦVĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ___________________Số:    1671/QĐ-VPCP


CỘNG HOÀ XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do
- Hạnh phúc_________________________________
Nội, ngày  31   tháng 12 năm 2008
  QUYẾT ĐỊNH


Về
việc phê duyệt đề án "Xây dựng và nâng cấp một số hệ thống, chương trình ứng
dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và
Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2008-2010"____________________________


BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN
PHÒNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Nghị định số
33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;Căn cứ Nghị định
64/2007/NĐ-CP, ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công
nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan nhà nước;Căn cứ Quyết định số
43/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công
nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008;Căn cứ Nghị định số
99/2007/NĐ-CP  ngày 13 tháng 06 năm 2007 và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP  ngày 07
tháng 01 năm 2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công
trình;Căn cứ Quyết định số
1629/QĐ-VPCP, ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính
phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Dự án “Thiết kế và liên kết hệ thống
chỉ tiêu tổng hợp cập nhật từ Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố vào Trung tâm tích
hợp dữ liệu của Văn phòng Chính phủ” và Đề án “Xây dựng và nâng cấp hệ
thống chương trình ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính
phủ và Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2008 - 2010”;Căn cứ Hồ sơ thẩm
định kèm theo Biên bản họp ngày 23 tháng 12 năm 2008, của Hội đồng thẩm định dự
án “
Xây dựng và nâng
cấp hệ thống, chương trình ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của
Chính phủ và Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2008-2010”
;Xét đề nghị của Trung tâm tin
học tại tờ trình số 212/VPCP-TTTH ngày 29 tháng 12 năm 2008,QUYẾT ĐỊNHĐiều 1:
Phê duyệt đề án “Xây
dựng và nâng cấp hệ thống chương trình ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo,
điều hành của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2008-2010” với các nội
dung chủ yếu sau:1. Tên đề án: “Xây dựng và
nâng cấp một số hệ thống, chương trình ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo,
điều hành của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2008-2010”2. Chủ đầu tư:  Văn phòng
Chính phủ.3. Tổ chức lập đề án: Trung
tâm tin học – Văn phòng Chính phủ.4. Chủ nhiệm lập dự án: TS.
Nguyễn Công Hóa – Giám đốc Trung tâm tin học – Văn phòng Chính phủ.5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:Xây dựng hệ thống, chương
trình ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và lãnh
đạo Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2008-2010 để:- Phục vụ cho hoạt động chỉ
đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;- Phục vụ công tác tham mưu,
tổng hợp của Văn phòng Chính phủ;- Phục vụ công tác quản lý
nội bộ của Văn phòng Chính phủ.6. Nội dung và quy mô đầu tư
xây dựng:Xây dựng và nâng cấp một số
hệ thống, chương trình ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của
Chính phủ và Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2008-2010 gồm các thành phần sau:a- Hệ chương trình quản lý
văn bản và hồ sơ công việc,b- Hệ chương trình gửi nhận
văn bản với các cơ quan hành chính nhà nước,c- Hệ chương trình quản lý
khai thác cơ sở dữ liệu tổng hợp,d- Cổng giao diện Web-Portal
VPCP và thư điện tử,đ- Chương trình quản lý cán
bộ,e- Hệ chương trình quản lý
tài chính và  tài sản,ê- Chương trình quản lý cán
bộ và khách vào ra cơ quan,g- Chương trình quản lý lịch
công tác và giao ban của lãnh đạo VPCP,h- Chương trình hỗ trợ Vụ Thư
ký- Biên tập,
i- Chương trình quản lý hoạt động hợp tác quốc
tế của VPCP,k- Chương trình quản lý và
tìm kiếm hồ sơ lưu trữ,
l- Chương trình quản lý chương trình công tác
của Chính phủ, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.
m- Hệ chương trình tính toán phân tích, dự báo,
định hướng vĩ mô hỗ trợ Văn phòng Thủ tướng, các Phó Thủ tướng.7. Địa điểm xây dựng, triển
khai:a- Trụ sở Chính phủ /Văn
phòng Chính phủ.b- Văn phòng các Bộ, cơ quan
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (phối hợp thực hiện phần có liên quan).c- Văn phòng UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương (phối hợp thực hiện phần có liên quan).8. Phương thức triển khai:Trung tâm tin học chủ trì,
phối hợp với các Vụ, Cục thuộc Văn phòng Chính phủ, cùng với các đơn vị liên
quan tổ chức xây dựng các Đề án, dự án ứng dụng cụ thể nêu trên theo quy định
hiện hành trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt, tổ chức triển khai theo quy
định.9. Tổng mức đầu tư của đề án
(dự toán):Tổng cộng: 4.250.000.000 VNĐ
(Bốn tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng).10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân
sách nhà nước:- Vốn phân bổ theo Quyết
định số 43/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch ứng
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008; Quyết
định phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước
2009- 2010 của Thủ tướng Chính phủ.- Vốn từ kinh phí hoạt động
thường xuyên hàng năm của Văn phòng Chính phủ.11. Hình thức quản lý dự án:
Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của
pháp luật.12. Thời gian thực hiện dự
án: Năm 2008-2010.Điều 2: Trung tâm tin học có trách nhiệm chủ
trì, hướng dẫn các đơn vị liên quan xây dựng các Đề án, dự án cụ thể nêu tại
Điều 1 Quyết định này. Trình phê duyệt theo quy định và tổ chức thực hiện theo
đúng chế độ quản lý dự án đầu tư xây dựng và các chế độ chi tiêu hiện hành của
Nhà nước.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày
ký. Giám đốc Trung tâm tin học, Cục trưởng Cục Quản trị, Vụ trưởng Vụ Tài vụ Văn
phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.
 Nơi nhận:- Như điều 3;- VPCP: BTCN, các PCN;- Các Vụ, Cục, đơn vị;- Lưu: VT, TTTH (5b).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ
NHIỆM


 
(Đã ký) Trần
Quốc Toản 

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD1671VPCP.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :