Về việc phê duyệt dự án "Thiết kế và liên kết hệ thống chỉ tiêu tổng hợp cập nhật từ Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố vào Trung tâm Tích hợp dữ liệu của Văn phòng Chính phủ"

  • 28 tháng 7, 2010
  • 56 lượt xem
  • 0 bình luận

Về việc phê duyệt dự án "Thiết kế và liên kết hệ thống chỉ tiêu tổng hợp cập nhật từ Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố vào Trung tâm Tích hợp dữ liệu của Văn phòng Chính phủ"

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦVĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ______________


 


Số: 1656/QĐ-VPCP


CỘNG HOÀ XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do
- Hạnh phúc_______________________
Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

 
QUYẾT ĐỊNHVề việc phê duyệt dự án
"Thiết kế
và liên kết hệ thống chỉ tiêu tổng hợp cập nhật từ Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành
phố vào Trung tâm Tích hợp dữ liệu của Văn phòng Chính phủ"
_______________________________________
 

 


BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN
PHÒNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Nghị định số
33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;Căn cứ Nghị định
64/2007/NĐ-CP, ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng Công
nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước;Căn cứ Quyết định số
43/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công
nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008;Căn cứ Nghị định số
99/2007/NĐ-CP  ngày 13 tháng 06 năm 2007 và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP  ngày 07
tháng 01 năm 2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công
trình;Căn cứ Quyết định số
1629/QĐ-VPCP, ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính
phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Dự án “Thiết kế và liên kết hệ thống
chỉ tiêu tổng hợp cập nhật từ Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố vào Trung tâm tích
hợp dữ liệu của Văn phòng Chính phủ” và Đề án “Xây dựng và nâng cấp hệ
thống chương trình ứng dụng phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ và
lãnh đạo Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2008 - 2010”;Căn cứ Hồ sơ thẩm
định kèm theo Biên bản Họp ngày 23 tháng 12 năm 2008, của Hội đồng thẩm định dự
án “
Thiết kế và liên kết hệ
thống chỉ tiêu tổng hợp cập nhật từ Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố vào Trung
tâm Tích hợp dữ liệu của Văn phòng Chính phủ“
;Xét đề nghị của Trung tâm Tin
học tại tờ trình số 212/VPCP-TTTH ngày 29 tháng 12 năm 2008,QUYẾT
ĐỊNHĐiều 1:
Phê duyệt dự án “Thiết
kế và liên kết hệ thống chỉ tiêu tổng hợp cập nhật từ Bộ, ngành và 63 tỉnh,
thành phố vào Trung tâm Tích hợp dữ liệu của Văn phòng Chính phủ“

với các nội dung chủ yếu sau:1. Tên dự án:  “Thiết kế và
liên kết hệ thống chỉ tiêu tổng hợp cập nhật từ Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố
vào Trung tâm Tích hợp dữ liệu của Văn phòng Chính phủ“2. Chủ đầu tư:  Văn phòng Chính
phủ.3. Tổ chức lập dự án: Trung tâm
Tin học – Văn phòng Chính phủ.4. Chủ nhiệm lập dự án: TS.
Nguyễn Công Hóa – Giám đốc Trung tâm Tin học – Văn phòng Chính phủ.5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:Xây dựng hệ thống quản lý thông
tin, dữ liệu tích hợp tại Trung tâm tích hợp dữ liệu Chính phủ từ các Bộ, ngành,
địa phương truyền đưa qua mạng diện rộng Chính phủ (CPNet) để:- Phục vụ cho hoạt động chỉ đạo
điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;- Phục vụ công tác tham mưu,
tổng hợp của Văn phòng Chính phủ;- Phục vụ công việc báo cáo,
tìm kiếm, khai thác thông tin của các Bộ, ngành, địa phương.6. Nội dung và quy mô đầu tư
xây dựng:Thiết kế và liên kết hệ thống
chỉ tiêu tổng hợp cập nhật từ Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố vào Trung tâm Tích
hợp dữ liệu của Chính phủ đặt tại Văn phòng Chính phủ gồm các thành phần
sau:a- Thiết kế và liên kết hệ
thống chỉ tiêu tổng hợp cập nhật từ Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố vào Trung
tâm Tích hợp dữ liệu của Văn phòng Chính phủ. Hệ thống này đảm bảo khả
năng đồng bộ hóa việc kết nối, trao đổi an toàn bảo mật với các hệ
thống tại các Bộ, Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương.b- Nâng cấp các trang thiết
bị đảm bảo kỹ thuật theo chuẩn thống nhất để thử nghiệm việc liên
kết trao đổi khai thác hệ thống chỉ tiêu tổng hợp cập nhật từ Bộ, ngành và 63
tỉnh, thành phố qua Mạng CPNet vào Trung tâm Tích hợp dữ liệu của Văn phòng
Chính phủ.7. Địa điểm xây dựng, triển
khai:a- Trụ sở Chính phủ/Văn
phòng Chính phủ.b- Văn phòng các Bộ, cơ quan
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủc- Văn phòng UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương8. Phương án xây dựng:a- Trung tâm Tin học chủ trì,
phối hợp với các Vụ, Cục thuộc Văn phòng Chính phủ, cùng với các Bộ, ngành, địa
phương lập kế hoạch điều tra, khảo sát và thống nhất các hệ thống chỉ tiêu
KT-XH, các biểu mẫu thu thập dữ liệu và các mẫu báo cáo của từng Bộ, ngành, địa
phương về Trung tâm tích hợp dữ liệu Chính phủ đặt tại Văn phòng Chính phủ .b- Phân tích, thiết kế và xây
dựng hệ thống CSDL, phần mềm quản lý, liên kết thông tin, cơ sở dữ liệu về các
hệ thống chỉ tiêu KT-XH tại Trung tâm tích hợp dữ liệu Chính phủ.9. Tổng mức đầu tư của dự án:Tổng cộng: 1,299,874,935 VNĐ
(Một tỷ, hai trăm chín mươi chín triệu, tám trăm bảy mươi tư nghìn, chín trăm ba
mươi lăm đồng)Trong đó:    - Chi phí xây lắp:
570,843,160 VNĐ                   - Chi phí
thiết bị : 546,000,000 VNĐ                   - Chi phí
khác: 121,132,969 VNĐ                   - Chi phí dự
phòng: 61,898,806 VNĐ10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách
nhà nước ( phân bổ theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ
quan nhà nước năm 2008).11. Hình thức quản lý dự án:
Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của
pháp luật.12. Thời gian thực hiện dự án:
Năm 2008-2009.13. Phương thức triển khai:
Trung tâm Tin học Văn phòng Chính phủ, trên cơ sở xây dựng hệ thống chỉ tiêu
tổng hợp, tổ chức triển khai thí điểm việc liên kết trao đổi dữ liệu với một số
Bộ, ngành, địa phương trong thời gian 03 tháng. Sau đó tổng kết, đánh giá, đề
xuất những nội dung cần hoàn chỉnh, báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính
phủ để xem xét, quyết định về việc triển khai chính thức.Điều 2: Trung tâm Tin học có trách nhiệm thực
hiện nội dung đầu tư quy định tại Điều 1 Quyết định này, theo đúng chế độ quản
lý dự án đầu tư xây dựng và các chế độ chi tiêu hiện hành của Nhà nước.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày
ký. Giám đốc Trung tâm Tin học, Cục trưởng Cục Quản trị, Vụ trưởng Vụ Tài vụ Văn
phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.
 Nơi nhận:- Như điều 3;- VPCP: BTCN, các PCN;- Các Vụ, Cục, đơn vị;- Lưu: VT, TTTH (5b).KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆM (Đã ký) Trần
Quốc Toản 

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD1656VPCP.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :