Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh (giai đoạn 1)

  • 28 tháng 7, 2010
  • 60 lượt xem
  • 0 bình luận

Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh (giai đoạn 1)

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

ỦY BAN NHÂN DÂN


ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH THỪA THIÊN HUẾ


_____

 Số:
1608
/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh
phúc


________

 Huế,
ngày 15 tháng 7 năm 2008


 QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh (giai đoạn 1)


_____
 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ
Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về
quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29
tháng 9 năm 2006 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số
16/2005/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về việc
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về việc
hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây
dựng;
Căn cứ Quyết định số 2989/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh
về ban hành Quy định phân công, phân cấp và uỷ quyền giải quyết một số vấn đề
trong công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng;
Căn cứ Công văn số 4061/UBND-XD ngày 17 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh về việc
thống nhất quy mô đầu tư xây dựng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh;
Theo văn bản số
655/TĐ-SXD ngày 11 tháng 6 năm 2008 của Sở Xây dựng về việc thẩm định thiết kế
cơ sở công trình Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh;Xét đề
nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1000/TTr-SKHĐT ngày 08
tháng 7 năm 2008, QUYẾT
ĐỊNH: Điều 1.

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh (giai đoạn 1)
với những nội dung chủ yếu sau đây:color:black">1. Tên dự án:

Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh (giai
đoạn 1).color:black">2. Chủ đầu tư:

Trường Chính trị Nguyễn Chí
Thanh.color:black">3. Nhiệm vụ dự án:

xây dựng cơ sở mới đáp ứng
nhu cầu hoạt động của Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh để bàn giao cơ sở cũ cho
Phân viện Chính trị Hành chính Quốc gia.color:black">4. Địa điểm xây dựng:

Số 266, đường Điện Biên
Phủ, thành phố Huế.5. Hình
thức quản lý dự án:

chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án.6. Diện
tích sử dụng đất:

13.684m2.
7. Hình thức đầu tư:

Xây
dựng mới.
8. Phân loại công trình,
nhóm dự án:

công trình giáo dục I.2.b, dự án nhóm B.
9. Đơn vị tư vấn lập
thiết kế cơ sở:

Công ty Cổ phần Kiến trúc TT.Arch.
10. Quy mô xây dựng và
các thông số kỹ thuật chủ yếu:
a) Các hạng mục chính:
- Khối nhà học 800 chỗ,
cao 4 tầng, diện tích sàn 2.804m2. Kết cấu chính: móng, trụ, dầm, sàn
bê tông cốt thép mác 200; tường ngoài xây gạch đặc, tường ngăn phòng xây gạch
rỗng, sơn silicat (tường ngoài không bả mattit); xà gồ thép C100, mái lợp tôn
0,45mm có giằng chống bão; cánh cửa gỗ nhóm II, khuôn cửa gỗ nhóm III
(bề rộng khuôn cửa không quá ½ bề dày tường); nền lát gạch ceramic và
granit.
- Khối Giảng đường 210
chỗ và Thư viện 90 lượt người đọc/ngày, cao 2 tầng, diện tích sàn 717m2.
Kết cấu chính: móng, trụ, dầm, sàn bê tông cốt thép mác 200; tường ngoài xây
gạch đặc, tường ngăn phòng xây gạch rỗng, sơn silicat (tường ngoài không bả
mattit); xà gồ và vì kèo thép, mái lợp tôn 0,45mm có giằng chống bão; trần Giảng
đường bằng tấm thạch cao; cánh cửa gỗ nhóm II, khuôn cửa gỗ nhóm III
(bề rộng khuôn cửa không quá ½ bề dày tường); nền lát gạch ceramic và granit.
- Khối Hiệu bộ và Hành
chính cao 2 tầng, diện tích sàn 1.291m2. Kết cấu chính: móng, trụ,
dầm, sàn bê tông cốt thép mác 200; tường ngoài xây gạch đặc, tường ngăn phòng
xây gạch rỗng, sơn silicat (tường ngoài không bả mattit); xà gồ thép C100, mái
lợp tôn 0,45mm và tấm polycarbonat có giằng chống bão; cánh cửa gỗ nhóm II,
khuôn cửa gỗ nhóm III (bề rộng khuôn cửa không quá ½ bề dày tường); nền lát gạch ceramic
và granit.
b) Các hạng mục phụ trợ:
- Nhà để xe ôtô và xe 2
bánh của cán bộ diện tích sàn 148m2, nhà trực bảo vệ diện tích 13m2.
- Cổng và hàng rào (giáp đường Đào Tấn nối dài) dài 150m, chân hàng rào xây kè
đá hộc chắn đất.
- Sân đường nội bộ diện tích 2.000m2; vườn hoa cây xanh diện tích
3.000m2; bể nước ngầm 60m3.
- Hệ thống cấp điện, cấp
thoát nước, PCCC, mạng điện thoại và vi tính.
c) Trang thiết bị:

bao gồm trang thiết bị phục vụ học tập, làm việc, giảng dạy và thiết bị phòng
cháy chữa cháy.
11. Bồi thường, giải phóng mặt bằng:

bồi
thường tài sản và hỗ trợ cho Công ty Da giày Huế theo đúng quy định của Nhà
nước.color:black">12. Tổng mức đầu tư:
32.640 triệu đồng,

bao gồm:
a) Chi phí xây lắp:
17.660 triệu đồng.
b) Chi phí thiết bị:
1.540 triệu đồng.
c) Chi phí BT, hỗ trợ
GPMB: 7.250 triệu đồng.
d) Chi phí quản lý dự án:
335 triệu đồng.
đ) Chi phí tư vấn xây
dựng: 1.385 triệu đồng.
e) Chi phí dự phòng:
4.325 triệu đồng.
g) Chi phí khác:
145 triệu đồng.
13. Nguồn vốn đầu tư:

- Nguồn vốn Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia hỗ trợ: 9.875.195.000
đồng.- Nguồn
vốn ngân sách tỉnh đầu tư phần còn lại.color:black">14. Thời gian thực hiện:
04 năm.color:black">15. Kế hoạch đấu thầu chuẩn bị thực hiện dự án:a)
Phân chia gói thầu:-
Gói thầu số 1A: tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.-
Gói thầu số 2A: tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
b) Giá gói thầu:
- Gói thầu số 1A:
480.000.000 đồng.
- Gói thầu số 2A:
51.707.000 đồng.
c) Hình thức lựa chọn nhà
thầu: chỉ định thầu.
d) Hình thức hợp đồng:
hợp đồng trọn gói.
e) Thời gian thực hiện
hợp đồng:
- Gói thầu số 1A: không
quá 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
- Gói thầu số 2A: không
quá 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 2.
color:black"> Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.
color:black"> Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Huế; Giám đốc
các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh,
Giám đốc Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Công ty Cổ phần Da giày Huế
và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


 
 color:black">Nơi nhận:
color:black">color:black">-Như Điều 3;color:black">-Thường vụ Tỉnh ủy (để b/cáo);
-CT và các PCT UBND tỉnh;color:black">-VP: CVP, PCVP Mai Hùngcolor:black">Tuân và các CV: TC, NĐ;color:black">-Lưu VT, XD (2).

CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Ngọc Thiện 


Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD1608UB.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :