Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Mô-dăm-bích về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau.

  • 28 tháng 7, 2010
  • 26 lượt xem
  • 0 bình luận

Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Mô-dăm-bích về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau.

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


________


Số:  48/2007/QĐ-TTg


 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________________________________________


Hà Nội,  ngày  10  tháng 4  năm 2007 


QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt Hiệp định


giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam


và Chính phủ nước Cộng hoà Mô-dăm-bích


về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau.


________________


 


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;


Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,


 


QUYẾT ĐỊNH


 


Điều 1. Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Mô-dăm-bích về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau ký tại Hà Nội ngày 16 tháng 01 năm 2007.


Điều 2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt và thông báo cho các cơ quan nước ta ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định nói trên./.


 


 


Nơi nhận :


- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;


- Bộ Ngoại giao;


- VPCP : BTCN, các PCN, Ban XDPL,


            Vụ TH, Công báo, Website CP;


- Lưu : VT, QHQT (2).KT. THỦ TƯỚNG


PHÓ THỦ TƯỚNG


(đã ký)


Phạm Gia Khiêm

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD48TTG.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật