Về việc qui định tạm thời mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

  • 28 tháng 7, 2010
  • 28 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc qui định tạm thời mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

BỘ TÀI CHÍNHBỘ TÀI CHÍNH_____________Số: 69/2007/QĐ-BTCCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc__________________________Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2007


 


QUYẾT ĐỊNH


Về việc qui định tạm thời mức thuế suất nhập khẩu
ưu đãiđối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi_________________________ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số
45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;Căn cứ Nghị quyết số 977/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 13
tháng 12 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất
khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm
hàng, Biểu  thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung
thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12
năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập
khẩu;Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7
năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Bộ Tài chính;Căn cứ Chỉ thị số 18/2007/CP-TTg ngày 01/08/2007 của
Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị
trường;Xét tình hình giá cả trên thị trường thế giới và
trong nước có biến động, ảnh hưởng đến tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh và đầu tư
xây dựng trong nước.Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Cục
trưởng Cục quản lý giá, QUYẾT ĐỊNH:


 Điều 1. Sửa đổi tạm thời mức thuế suất thuế
nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành
kèm theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2006, đã được sửa đổi,
bổ sung tại Quyết định số 78/2006/QĐ-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới qui định tại Danh mục
ban hành kèm theo Quyết định này.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành
sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và  áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng
hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 08/8/2007 cho đến khi có
Quyết định mới của Bộ trưởng Bộ Tài chính.  

Nơi nhận:- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;- Văn phòng  Quốc hội;- Văn phòng  Chủ tịch nước;- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án  NDTC;- Kiểm toán Nhà nước;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ;- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc
TW;- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài
chính ;- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;- Công báo;- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;- Lưu: VT, Vụ CST .KT. BỘ TRƯỞNG


THỨ TRƯỞNG(Đã ký)Trương Chí
Trung


Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD69BTC1.DOC
QD69BTC2.XLS

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật