Về việc quy định giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn thị xã Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng

  • 03 tháng 8, 2010
  • 61 lượt xem
  • 0 bình luận

Về việc quy định giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn thị xã Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

ỦY BAN NHÂN DÂN
ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH LÂM ĐỒNG_________Số:

91/2009/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do
- Hạnh p
húc_______________________________ Đà Lạt, ngày 18 tháng 12 năm
2009QUYẾT ĐỊNHVề việc quy định giá các
loại đất năm 2010


trên địa bàn thị xã Bảo
Lộc - tỉnh Lâm Đồng


__________ỦY
BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và
UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;Căn cứ Luật Đất đai ngày 26
tháng 11 năm 2003;Căn cứ Nghị định số
188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về Phương pháp xác định
giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7
năm 2007 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về Phương pháp xác định
giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8
năm 2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu
hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;Căn cứ Nghị quyết số
130/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh khoá VII - kỳ họp thứ
16 về việc thông qua đề án giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Lâm
Đồng; Theo đề nghị của Sở Tài nguyên
và Môi trường tỉnh Lâm Đồng tại Tờ trình số 1028/TTr-STNMT ngày 17 tháng 12 năm
2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.1. Ban hành kèm theo Quyết định
này bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn thị xã Bảo Lộc, để:a) Tính thuế đối với việc sử
dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;b) Tính tiền sử dụng đất và
tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng
đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34
và Điều 35 của Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 200 c) Tính giá trị quyền sử
dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong
các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;d) Xác định giá trị quyền sử
dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước khi doanh nghiệp
cổ phần hoá, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định
tại Khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;e) Tính giá trị quyền sử dụng
đất để thu lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật;f) Tính
giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục
đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh
tế quy định tại Điều 39 và Điều 40 của Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;g) Tính tiền bồi thường đối với
người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo
quy định của pháp luật.2. Trường hợp Nhà nước giao
đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án
có sử dụng đất thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu
dự án có sử dụng đất không thấp mức giá theo quy định tại Quyết định này.3. Bảng
giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định này không áp dụng đối với trường
hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền
chuyển nhượng, cho thuê lại quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.Điều 2.1. Ủy ban nhân dân thị xã Bảo
Lộc có trách nhiệm xây dựng phương án điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn
thị xã Bảo Lộc trong các trường hợp sau:a) Khi cấp có thẩm quyền điều
chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất, loại đô
thị, loại đường phố và vị trí đất làm cho giá đất tại đó biến động.b) Khi Nhà nước giao đất có thu
tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu
thầu dự án có sử dụng đất, cho thuê đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ,
tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và trường hợp doanh nghiệp Nhà nước tiến
hành cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất mà giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh
quy định tại thời điểm giao đất, thời điểm có quyết định thu hồi đất, thời điểm
tính giá đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa chưa sát với giá chuyển nhượng
quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường.2. Sở Tài nguyên và Môi trường
chủ trì cùng với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Cục Thuế thẩm định phương án điều
chỉnh giá các loại đất trên đây, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.Điều 3.1. Quyết định này có hiệu lực
kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 và thay thế các Quyết định: Quyết định số
59/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy
định giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn thị xã Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng,
Quyết định số 67/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2009 của ủy ban nhân dân tỉnh
Lâm Đồng về việc điều chỉnh Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm
2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá các loại đất năm 2009 trên địa
bàn thị xã Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng.2. Đối với các trường hợp đã có
quyết định phê duyệt giá đất để thực hiện
nghĩa vụ tài chính, sau ngày Quyết định này có hiệu lực nếu chưa thực hiện nghĩa
vụ tài chính theo quy định đều phải xác định lại giá đất theo Quyết định này.
Đối với trường hợp đấu trúng giá thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, sau ngày
Quyết định này có hiệu lực mà chưa nộp tiền sử dụng đất theo quy chế đấu giá
được phê duyệt, Chủ tịch hội đồng đấu giá có trách nhiệm lập thủ tục hủy kết quả
đấu giá và xây dựng lại giá đấu giá theo giá đất quy định tại Quyết định này.Điều 4.Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám
đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế;
Chủ tịch UBND thị xã Bảo Lộc; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./- 

Nơi
nhận:- Văn phòng Chính phủ;- Website Chính phủ;- Bộ Tài nguyên và Môi
trường;                     - Bộ Tài chính;  - Bộ Tư pháp (Cục kiểm 
tra văn  bản);- TT Tỉnh ủy, TTHĐND
tỉnh;- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh
Lâm Đồng;   - CT, các PCT UBND tỉnh;- S
Tư pháp
;- Đài PTTH và Báo Lâm
Đồng;- Như
Đ
iều 4;- LĐ và CV VP UBND tỉnh;
- Trung tâm
Công báo tỉnh;
- Trung tâm
tin học;- Lưu: VT, TC.TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH (Đã ký)  Huỳnh Đức Hòa

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD91UB.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :