Về việc quy định giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  • 28 tháng 7, 2010
  • 55 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc quy định giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

ỦY BAN NHÂN DÂN  THÀNH PHỐ HÀ NỘỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI________


Số: 78/2009/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2009
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định giá tính thuế tài nguyên nước
trên địa bàn Thành phố Hà Nội________ 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày
26/11/2003;Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20/5/1998;Căn cứ Pháp lệnh Thuế tài nguyên ngày 10/4/1998;
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6, Pháp lệnh Thuế tài nguyên ngày 22/11/2008;Căn cứ Nghị định số 179/1999/NĐ-CP ngày
30/12/1999 của Chính phủ quy định việc thi hành Luật Tài nguyên nước;Căn cứ Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày
19/01/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên và
pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6, Pháp lệnh Thuế tài nguyên;Xét: Tờ trình số 7046/TTrLN ngày 29/04/2009 của
Liên ngành: Cục Thuế, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc
giá 1m3 nước ngầm khai thác làm cơ sở xác định giá tính thuế tài
nguyên nước trên địa bàn thành phố Hà Nội và Báo cáo thẩm định số 471/STP-VBPQ
ngày 31/03/2009 của Sở Tư pháp Hà Nội, 
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1.

Quy định giá nước ngầm để làm căn cứ xác định giá tính Thuế tài nguyên nước trên
địa bàn thành phố Hà Nội là: 4.000 đ/m3 (bốn nghìn đồng, một mét
khối)
Điều 2.

Thuế suất và các quy định liên quan đến việc thu thuế tài nguyên nước được thực
hiện theo quy định của Pháp luật hiện hành.
Điều 3.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Cục trưởng Cục
Thuế Thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận,
huyện, thị xã, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.

 Nơi nhận:

-
Như Điều 3;

- Thường trực TU, HĐND TP (để báo cáo);

- Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);

- Bộ: Tài chính, Tài nguyên và MT (để báo cáo);

- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP (để báo cáo);

- Các PCT UBND TP;

- Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

- Cổng giao tiếp điện tử, Trung tâm công báo TP;

- CPVP, các Phòng CV;

- Lưu: VT, KT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)Hoàng Mạnh Hiển

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD78UB.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :