Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà

  • 28 tháng 7, 2010
  • 63 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

ỦY BAN NHÂN DÂN
ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH THỪA THIÊN HUẾ_________Số:

2810/2009/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do
- Hạnh p
húc_______________________________Huế, ngày 22 tháng 12 năm 2009QUYẾT
ĐỊNHVề việc
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lývà sử
dụng lệ phí cấp biển số nhà
_____________ ỦY BAN
NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ  Luật Tổ
chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;Căn cứ Pháp lệnh
phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Uỷ ban Thường
vụ Quốc hội;Căn cứ Nghị định
số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi
hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm
2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
57/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;Căn cứ Thông tư
số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện
các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25
tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC
ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về
phí và lệ phí;Căn cứ Thông tư
số 97/2006/BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ
phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương;Căn cứ Quyết định
05/2006/QĐ-BXD ngày 08 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban
hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà;Căn cứ Nghị quyết
số 12c/2009/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng Nhân dân  tỉnh Thừa
Thiên Huế khóa V, kỳ họp thứ 12 về lệ phí cấp giấy phép xây dựng và lệ phí cấp
biển số nhà;Xét đề nghị của
Giám đốc Sở Tài chính, QUYẾT
ĐỊNH: Điều 1.
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà như
sau:I. ĐỐI
TƯỢNG NỘP LỆ PHÍ:Đối tượng nộp lệ
phí cấp biển số nhà là chủ sở hữu nhà hoặc người đại diện chủ sở hữu nhà được
cấp biển số nhà. Trường hợp không xác định được chủ sở hữu thì người đang sử
dụng nhà có trách nhiệm nộp lệ phí cấp biển số nhà.II. MỨC
THU LỆ PHÍ1. Lệ phí cấp mới
biển số nhà: 25.000đ/biển số2. Lệ phí cấp lại
biển số nhà: 20.000đ/biển sốIII. TỔ
CHỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG:1. Cơ quan thu lệ
phí cấp biển số nhà: là UBND các xã, phường, thị trấn.2. Cơ quan thu lệ
phí cấp biển số nhà có trách nhiệm:a) Thông báo
(hoặc niêm yết công khai) mức thu phí, lệ phí tại trụ sở và địa điểm tổ chức
thu. Khi thu phải cấp biên lai thu lệ phí do Cục Thuế tỉnh phát hành cho người
nộp tiền;b) Mở sổ kế toán
theo dõi số thu, nộp lệ phí thu được theo đúng chế độ kế toán, thống kê hiện
hành;c) Đăng ký, kê
khai, nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư số 63/ 2002/TT- BTC ngày 24 tháng 7
năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật về phí và lệ
phí;d) Thực hiện
thanh toán, quyết toán biên lai thu lệ phí và quyết toán thu, nộp lệ phí với cơ
quan Thuế trực tiếp quản lý theo chế độ quản lý biên lai, ấn chỉ của Bộ Tài
chính.3. Lệ phí cấp
giấy phép xây dựng thu được được quản lý, sử dụng như sau:a) Toàn bộ số lệ
phí thu được được để lại cho ngân sách xã, phường, thị trấn 100% và được quản
lý, sử dụng như sau:- Chi làm biển số
nhà;- Chi cho công
tác gắn biển số nhà;- Chi cho các
khoản chi khác liên quan trực tiếp đến việc lệ phí.b) Xử lý thừa
thiếu:- Trường hợp số
lệ phí thu được sau khi chi cho công tác cấp biển số nhà còn thừa được bổ sung
cân đối ngân sách xã, phường, thị trấn để chi cho các nhiệm vụ chi thường xuyên
khác;- Trường hợp số
lệ phí thu được không bù đắp đủ chi phí cho công tác gắn biển số nhà thì sử dụng
ngân sách xã, phường, thị trấn bổ sung để đảm bảo hoàn thành công tác gắn biển
số nhà.Điều 2.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.Điều 3.
Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây
dựng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND
các huyện và thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./. 


Nơi nhận:- Như điều 3;- Bộ Tài chính;- Bộ Tư pháp (Cục
KTVB QPPL);- TV và các Ban của
Tỉnh ủy;- TT và các Ban của
HĐND tỉnh;- Đoàn ĐBQH tỉnh;- CT và các PCT
UBND tỉnh;- Các Sở, Ban,
Ngành cấp tỉnh;- UBMTTQVN tỉnh và
các đoàn thể cấp tỉnh;- Website Chính
phủ; Cổng TTĐT tỉnh;Báo Thừ aThiên Huế;- Lưu VT, TC (02),
TH. TM. ỦY BAN NHÂN DÂNKT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Văn Cao


Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmQD2810UB.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :