Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí cầu Cần Thơ

  • 28 tháng 7, 2010
  • 65 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí cầu Cần Thơ
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

BỘ TÀI CHÍNHBỘ TÀI CHÍNH___________Số 84/2010/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc__________________________Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2010


 
THÔNG TƯ
Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản
lý và sử dụng
phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí cầu Cần Thơ________________________________ Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày
03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày
27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Bộ Tài chính;Sau khi có ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại
Công văn số
1616/BGTVT-TC
ngày 19/3/2010;Bộ Tài chính quy định về phí sử dụng đường bộ
Trạm thu phí cầu Cần Thơ, như sau:
Điều 1.


Biểu mức thu
Ban hành kèm theo Thông tư này Biểu
mức thu phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí cầu Cần Thơ.Điều 2. Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng thu phí sử dụng
đường bộ Trạm thu phí cần Cần Thơ thực hiện theo quy định tại mục III, phần I
của Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ (sau đây gọi là Thông tư số
90/2004/TT-BTC).Điều 3. Chứng từ thu phí
Chứng từ thu phí đường bộ sử dụng
tại Trạm thực hiện theo quy định tại mục I phần III Thông tư số 90/2004/TT-BTC.
Điều 4. Quản lý sử dụng tiền phí
thu được
1. Phí sử dụng đường bộ trạm thu
phí cầu Cần Thơ được thu, nộp, quản lý và sử dụng theo quy định đối với đường bộ
đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước hướng dẫn tại mục I, phần II của Thông tư số
90/2004/TT-BTC.
2. Các nội dung khác liên quan đến
việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí sử dụng
đường bộ không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo Thông tư số
63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định
pháp luật về phí và lệ phí, Thông tư 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ
sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực
hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày
14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành
Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Quản lý thuế.Điều 5. Tổ chức thực
hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi
hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.2.

Tổ chức, cá nhân thuộc
đối tượng nộp phí, đơn vị được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ tổ chức thu
phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Cần Thơ và các cơ quan liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
 


Nơi nhận:- Văn phòng Trung ương và các
Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối
cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
 
cơ quan thuộc Chính phủ;- VP Ban CĐ TW về phòng, chống tham
nhũng;- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương;- Công báo;- Website chính phủ;- Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà
nước thành phố Cần Thơ;- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);- Cục Đường bộ Việt Nam;- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;- Website Bộ Tài chính;- Lưu: VT, CST (CST5).
KT. BỘ TRƯỞNG


THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Hiện thuộc tính văn bản


 
Tệp đính kèmTT84BTC.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :